Accés a la informació

Subvencions i ajudes

El registre de les subvencions i ajudes roman actualitzat en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions del Ministeri d'Hisenda del Govern d'Espanya

La informació publicada en aquest portal té un caràcter merament informatiu i està supeditat a les anotacions realitzades en la plataforma esmentada.