Accés a la informació

==============

Processos selectius

Informació sobre les convocatòries de provisió i promoció reservades a personal laboral fix o funcionari de carrera de l'Ajuntament i de les entitats municipals adherides al seu sistema d'informació de selecció i provisió.

Els sistemes de provisió i promoció professional tenen com a objectiu principal seleccionar a les persones candidates més idònies per als llocs de treball que s'hagen de proveir, de manera que s'assegure la prestació adequada dels serveis públics i la satisfacció dels interessos generals.

Busque una cadena de text en els titols per a reduir els resultats.
Procés selectiu ordenació descendent Subtítol Data Secció
Oferta de trabajo y selección de personal RRHH
Provisión definitiva Agentes Policía Local Consolidación Plazo de presentación de solicitudes se inicia el 23 de enero hasta el 19 de febrero de 2020 RRHH
Bolsas de empleo
Provisión definitiva Agentes Policía Local turno libre y movilidad El plazo de presentación de solicitudes se inicia el 23 de enero hasta el 19 de febrero de 2020 RRHH
Bosses d'ocupació
COMISIÓN SERVICIOS INTENDENTE DE POLICÍA LOCAL ACTA DE RESULTADO ENTREVISTAS 22/05/2020 RRHH
Auxiliares de servicios de personas mayores, dependientes y/o discapacidad Baremación provisional de los méritos presentados 3/03/2020 RRHH
Técnicas/os de Administración General Configuración definitiva 7/04/2020 RRHH
Oficiales 1ª sepultureros Configuración definitiva 30/03/2020 RRHH
Bolsa de empleo peones y oficial 2ª sepulturero/a CONFIGURACIÓN DEFINITIVA RRHH

Pàgines