Accés a la informació

Processos selectius

Informació sobre les convocatòries de provisió i promoció reservades a personal laboral fix o funcionari de carrera de l'Ajuntament i de les entitats municipals adherides al seu sistema d'informació de selecció i provisió.

Els sistemes de provisió i promoció professional tenen com a objectiu principal seleccionar a les persones candidates més idònies per als llocs de treball que s'hagen de proveir, de manera que s'assegure la prestació adequada dels serveis públics i la satisfacció dels interessos generals.

Busque una cadena de text en els titols per a reduir els resultats.
Procés selectiu Subtítol Data Secció
Provisión definitiva Agentes Policía Local turno libre y movilidad Publicación BOP Lista definitiva, ratificación del tribunal y convocatoria primer ejercicio 26/03/2021 RRHH
Provisión definitiva Agentes Policía Local Consolidación Publicación BOP Lista definitiva, ratificación del tribunal y convocatoria primer ejercicio 26/03/2021 RRHH
Siete Bolsas de Empleo Temporal de Oficiales de varias especialidades de la Brigada de Obras Configuración Bolsas 22/03/2021 RRHH
Bolsa Empleo Gestor/a de Medios Audiovisuales RESULTADOS SEGUNDO EJERCICIO 25/06/2020 RRHH
Bolsa de empleo peones y oficial 2ª sepulturero/a CONFIGURACIÓN DEFINITIVA RRHH
Bolsa de trabajo auxiliares de servicio de infancia y adolescencia (trabajadores/as familiares) CONFIGURACIÓN BOLSA DE EMPLEO 4/03/2021 RRHH
Auxiliares de servicios de personas mayores, dependientes y/o discapacidad Configuración definitiva 12/03/2021 RRHH
Técnico/a auxiliar de biblioteca Proceso selectivo Promoción interna 6/09/2019 Para cubrir en propiedad tres plazas RRHH
Técnico/a auxiliar de archivo y biblioteca Proceso selectivo Promoción interna 6/09/2019 Para cubrir en propiedad esta plaza RRHH
Oferta de trabajo y selección de personal OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2020 4/03/2021 RRHH

Pàgines