Accés a la informació

Processos selectius

Informació sobre les convocatòries de provisió i promoció reservades a personal laboral fix o funcionari de carrera de l'Ajuntament i de les entitats municipals adherides al seu sistema d'informació de selecció i provisió.

Els sistemes de provisió i promoció professional tenen com a objectiu principal seleccionar a les persones candidates més idònies per als llocs de treball que s'hagen de proveir, de manera que s'assegure la prestació adequada dels serveis públics i la satisfacció dels interessos generals.

Busque una cadena de text en els titols per a reduir els resultats.
Procés selectiu Subtítol Data Secció
2019 ET FORMEM Programes d'Ocupació ADL i comerc
2020 EMCORP Programes d'Ocupació ADL i comerc
Técnico/a Administración General Sistema de consurso interadministrativo NOMBRAMIENTO ASPIRANTE 4/03/2021 RRHH
Técnicas/os de Administración General Configuración definitiva 7/04/2020 RRHH
Cocineros/as Configuración definitiva 3/04/2020 RRHH
Agentes de empleo Configuración definitiva 2/04/2020 RRHH
Trabajadoras/es sociales Configuración definitiva 31/03/2020 RRHH
Técnicas/os Jurídicas/os de Servicios Sociales Configuración definitiva 31/03/2020 RRHH
Oficiales 1ª sepultureros Configuración definitiva 30/03/2020 RRHH
Técnicas de Igualdad Configuración definitiva 27/03/2020 RRHH

Pàgines