Accés a la informació

==============

Atribucions delegades per l'Alcaldía a la Junta de Govern
 1. 1. Disposar despeses de quantia superior a 120.202 € dins dels límits dels quals siguen competència de l'Alcaldia, i els expressament prevists en les Bases d'Execució del Pressupost.
 2. 2. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
 3. 3. Aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball de caràcter definitius.
 4. 4. L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 5. 5. Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import siga superior a 120.202 € i no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost, incloses les de caràcter plurianual quan la seua durada no siga superior a quatre anys, sempre que l'import     acumulat de totes les seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 6. 6. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis d'import superior a 120.202 € la contractació dels quals o concessió estiga prevista en el Pressupost i compresa dins dels límits de la delegació efectuada en la lletra anterior.
 7. 7. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor excedisca de 120.202 € i no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni els 3.000.000 € de pessetes.
 8. 8. L'alienació del patrimoni que no supere el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
  • La de béns immobles, sempre que estiga prevista en el Pressupost.
  • La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic, l'alienació del qual  no es trobe prevista en el Pressupost.
 9. 9. Rebre informe de l'atorgament de llicències d'obertura o instal·lació d'establiments i activitats fabrils, industrials o comercials i de qualsevol altra índole, subjectes a la reglamentació especial d'activitats qualificades com a  molestes, insalubres, nocives i perilloses i a la reglamentació d'espectacles públics i activitats recreatives.
 10. 10. Rebre informe de l'atorgament de les llicències d'obres de construcció, reforma i enderrocament i de les altres previstes en la legislació urbanística que les lleis no atribuïsquen expressament al Ple o a la Junta de Govern Local  i el pressupost del qual d'execució material siga superior a 120.202 €.
 11. 11. La incoació i resolució d'expedients de ruïna urbanística.
 12. 12. L'aprovació de les bases per a la concessió de subvencions a entitats socials, culturals i de tot tipus i a particulars, quan no estiguessin fixades en el Pressupost municipal les normes per a la seua concessió, i l'adjudicació de les mateixes als beneficiaris d'acord amb les bases aprovades.
 13. 13. L'aprovació de convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades o particulars, quan d'ells es deriven obligacions econòmiques per a l'Ajuntament que es troben dins dels límits de l'autorització de la despesa que correspon a la Junta de Govern Local.