Ordenança reguladora de les Armes de Categoria 4.

Davant la necessitat de regular l'adquisició, ús i tinença d'armes d'aire comprimit i simulacions d'Air Soft, es publica l'Ordenança municipal on s'arrepleguen els tràmits i requisits necessaris per a obtenir l'autorització municipal.