Accés a la informació

==============

Règim de dedicació i retribucions de l'Alcalde
Llegislatura 2019-2023

Dedicació: 80% parcial
Retribució Anual: 36.783,20€
Règim de dedicació: 30 h. semanals/mínim