Accés a la informació

==============

Delegació d'atribucions de l'Alcaldia en favor de regidors
Llegislatura 2019-2023

La delegació especial té com a objecte:

la gestió dels serveis relacionats dins de cada Àrea pels regidors delegats i regidores delegades,

comprenent la delegació:

la direcció interna,

la gestió i la coordinació dels serveis corresponents,

sense incloure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers.

La delegació s'estén, per tant, a la facultat de subscriure quants actes de trámit de carácter no resolutori siguen necessaris per a iniciar i tramitat expedients, fins a la fase de resolució d'aquests.

 

L'Alcaldia es reserva les següents facultats en relació amb les atribucions delegades:

  • La de rebre informació detallada de la gestió de la competència delegada i dels actes o disposicions emanats en virtut de la delegació.
  • La de ser informada prèviament a l'adopció de decisions de transcendència.