AMPLIACIÓ DEL TERMINI FINS AL DILLUNS 8 DE MARÇ DE 2021
Beca de Transport
Ajudes destinades a col·laborar amb les despeses derivades del transport per a Estudiants Universitaris, Masters habilitants, de Batxiller, Cicles Formatius de Grau mitjà i superior, Formació Professional Bàsica, Programes Formatius de Qualificació Bàsica - PFCB, així com de cicles de Formació Musical impartits en Conservatoris.

COM PRESENTAR LA SOL·LICITUD?

Es podrà registrar únicament una sol·licitud per persona beneficiària.

Les sol·licituds es presentaran preferiblement de manera telemàtica des de la seu electrònica de l' Ajuntament d'Aldaia Sede electrónica (aldaia.es) precisant el certificat digital. Si encara no tens el certificat digital pots demanar cita previa per telèfon al 96 150 15 00 o telematicament a www.aldaia.es/citaprevia

En cas necessari també es podrà presentar la sol·licitud presencialment a través del registre d'entrada de l'Ajuntament amb cita prèvia (cridant al telefón 96 150 15 00), portant emplenat l'ANNEX I i resta de documentació requerida segons les bases i que es detalla en aquest document.​

Podran sol·licitar l'ajuda el pare, mare o representant legal de l'alumne/a en cas de ser menor d'edat, o el mateix alumne/a en cas de ser major d'edat.

FINS QUAN PUC PRESENTAR LA SOL·LICITUD:

El termini de presentació de sol·licituds serà del 6 al 25 de febrer tots dos inclusivament. Tota sol·licitud presentada fora de termini serà desestimada.

 

SI TENS DIFICULTATS TECNOLÒGIQUES, ESCRIU UN CORREU A educacio@ajuntamentaldaia.org amb les teues dades i telefon i ens posarem en contacte amb tu.

 

REQUISITS

1. Estar cursant estudis reglats universitaris, Masters habilitants, de Batxiller, de Cicles Formatius de Grau mitjà i superior, de Formació Professional Bàsica, de Programes Formatius de Qualificació Bàsica - PFCB, cicles de Formació Musical impartits en Conservatoris per al curs 2020-2021, durant el curs acadèmic 2020/2021 anara de la població d'Aldaia.

2. Estar empadronat o empadronada a Aldaia en el moment de la publicació de l'extracte de les presents bases i convocatòria en el de BOP.

3. No estar incursa en cap dels supòsits recollits en l'article 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i no tindre pendent de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament d'Aldaia.

NO PODRAN BENEFICIAR-SE D'AQUESTA AJUDA:

1. Si cursen en acadèmies o centres privats estudis no reglats o no homologats, inclosos els màsters no habilitants.

2. Si realitzen estudis corresponents al tercer cicle o doctorat, estudis de postgrau i altres cursos no inclosos en el currículum obligatori.

3. Si estan en possessió o reuneixen els requisits legals per a l'expedició d'un títol de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura i/o diplomatura.

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

En tots els casos:

Certificat o justificant de matrícula per al curs 2020/2021.

Si procedeix:

1. Títol Oficial de família nombrosa en vigor. 

2. Certificat de la qualificació oficial de discapacitat expedida per la Conselleria de Benestar Social, en cas que l'alumne tinga discapacitat igual o superior al 65% en vigor.

3. Acreditació del número de compte indicat en la sol·licitud mitjançant qualsevol dels següents mitjans:

- Presentació de certificat de titularitat bancari que acredite la titularitat i el número de compte en el qual realitzar l'ingrés.

- Presentació de l'annex II (Fitxa de manteniment de tercers) signada i segellada pel banc que podrà descarregar-se des de la seu electrònica.

- Indicació que ja obra en poder de l'administració per haver sigut presentat amb anterioritat.

La signatura de la sol·licitud a través del registre telemàtic, suposa l'acceptació de les bases i la declaració responsable de complir els requisits.

QUANTIA DE LA BECA:

L'import serà d'un màxim de 125 € per sol·licitud.

Quan es tracte de sol·licituds amb la condició de família nombrosa o de discapacitat igual o superior al 65%, s'incrementarà l'import resultant de l'ajuda en un 25%, aplicant-se una única circumstància en cas que concórreguen ambdues.

L'ingrés es farà efectiu a través de transferència bancària.

 

RECORDA:

 

-Certificat Digital

Per a poder accedir amb el certificat digital prèviament has de trinde'l instal·lat al teu ordinador. A més, deurás descarregar AUTOFIRMA per que es puga reconèixer el certificat.

 

https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html