Formulari de cerca

BECA MATERIAL ESCOLAR CURS 2020-2021

SOL·LICITUD TELEMÀTICA FINS AL 16 D'OCTUBRE

Enllaç a la sol·lictud telemàtica: https://www.oficinavirtual.aldaia.es/portalCiudadano/portal/entidades.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1

Adjuntem vídeo explicatiu abaix de la pàgina.

Les ajudes econòmiques de material escolar van destinades a l'alumnat de 2n cicle d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional Bàsica, Batxillerat, Cicles Mitjà i Superior, Educació Especial i PFCB.

Podrà ser beneficiari d'aquestes beques tot l'alumnat que curse aquests estudis per al curs escolar 2020/2021. L'alumnat beneficiari haurà d'estar matriculat en un centre públic o concertat excepte el matriculat en un centre d'Educació Especial, que sí que podrà ser privat.

- Els REQUISITS i les OBLIGACIONS del beneficiari:

 • Estar empadronat a Aldaia amb anterioritat a la data de publicació de les presents bases en el BOP

No es podran concedir ajudes a empadronats a Aldaia que residisquen en l'àmbit del Barri del Crist, en comptar la mancomunitat amb les seues pròpies ajudes destinades a mateix objecte.

 • Estar matriculat en un centre públic o concertat excepte en Educació Especial (per a la qual la matrícula podrà ser en qualsevol centre educatiu).
 • El material escolar haurà de ser adquirit en les llibreries, papereries, AMPA o establiments col·laboradors d'Aldaia, que signen amb l'ajuntament el conveni. I exclusivament per a l'alumnat del col·legi Mariano Serra es podrà adquirir allí mateix.

- QUI PODRÀ SOL·LICITAR L'AJUDA?

El pare, la mare o representant legal de l'alumnat menor d'edat o pel propi alumne o alumna en cas de ser major d'edat en el moment de presentar la sol·licitud.

- COM SOL·LICITAR L'AJUDA?

Les sol·licituds es presentaran telemàticament des de la seu electrònica de la web de l'ajuntament d'Aldaia (www.aldaia.es), a través de certificat electrònic o amb usuari i contrasenya.

- FINS QUAN PUC PRESENTAR LA SOL·LICITUD?

Les sol·licituds es presentaran des de l'endemà a la publicació de les presents bases en el BOP i fins al 16 d'octubre de 2020 inclusivament.

SI TENS DIFICULTATS TECNOLÒGIQUES, ESCRIU UN CORREU A educacio@ajuntamentaldaia.org

- DOCUMENTACIÓ REQUERIDA:

 1. Document escanejat o foto clara del DNI de la persona que sol·licite l'ajuda.
 2. Justificant de la despesa (FACTURA):

En el cas d'adquirir el material escolar en llibreries, papereries, en el col·legi Mariano Serra (només el seu alumnat) o en empreses de subministrament d'equipament laboral per al cas d'alumnat de Formació Professional Bàsica, que hagen signat el corresponent conveni:

 • Aportar factures originals a nom de la persona sol·licitant, que haurà de coincidir amb el titular del compte que s'indique en la sol·licitud de la beca. A més, haurà de figurar la forma de pagament: “pagament per transferència”, “pagament amb targeta” (en tots dos casos caldrà acompanyar també el justificant) o “pagament en efectiu”.

No seran subvencionables els llibres inclosos en la XARXA DE LLIBRES, el valor de la qual es descomptarà del total, llevat que l'alumne o alumna no pertanya a la XARXA, i en aquest cas haurà d'haver-se marcat la corresponent casella en la sol·licitud.

 • En el cas d'adquirir el material en l'AMPA del centre escolar:

  Aportar rebut a nom de l'alumne o alumna amb capçalera de l'AMPA i segellament, on figure el nom i CIF d'aquesta i on es relacione el material subministrat i l'import d'aquest.

 1. Acreditació del número de compte on ingressar l'ajuda.

Podrà fer-ho amb l'ANNEX III adjunt a la sol·licitud o amb certificat de compte obtingut presencialment en el banc o via internet on figure el nom del titular que haurà de ser el de la persona sol·licitant.

 1. Certificat de matrícula en un centre públic o concertat en el cas de matriculats fora d'Aldaia.

- QUANTIA DE LA BECA:

 • 20 € per a Educació Infantil 2n cicle (3 a 5 anys) i Educació Especial de la mateixa edat.
 • 40 € per a Educació Primària i Educació Especial de 6 a 11 anys.
 • 50 € per a Educació Secundària, Formació Professional Bàsica, PFCB (Programes Formatius de Qualificació Bàsica) i Educació Especial de 12 i més anys.
 • 60 € per a Batxiller.
 • 60 € per a Cicles Mitjà i Superior.

(*) En els casos de tindre la condició de família nombrosa, la quantia anterior es veurà incrementada en un 50%. En el cas que l'import de la factura o factures presentades no superen les quantitats indicades anteriorment, l'ajuda es limitarà a l'import justificat.

 

IMPORTANT!

Si no troba la solicitud té una guIa més abaix per seguir els passos.

PASSOS A SEGUIR:

Una vegada identificat amb el certificat digital o bé sol·licitant usuari i contrasenya ens ficarem dins dels procés "Beca Material Escolar 2020/21".

En esta primera pantalla serà on deurem d'aportar la documentació necessària.

Trobarem la sol·licitud en "Ficha Informativa".

Descarregarem la sol·licitud en el nostre ordinador ABANS D'EMPLENAR-LA.

Una vegada cumplimentada en tots els punts(*) , aportarem la documentació a la primera pantalla de la  TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA.

 

(*) No oblideu marcar en el punt V si rep o no rep altra ajuda.

 

NO IMPRIMISCA LA SOL·LICITUD per a signarla, es farà automàticament al haberse registrat amb certificat digital o amb usuari i contrasenya.

La tercera fulla de la sol·licitut és l'ANNEX II, que servirá per a acreditar el número de compter. Pot imprimir-la i portar-la al banc per que li posen el segell de comprobant o bé poden aportar la còpia de la primera fulla de la llibreta on figure el compter i el titular QUE DEURÁ COINCIDIR AMB EL SOL·LICITANT.