Accés a la informació

9 de Setembre de 2020
Subvenció esportistes d'elit 2020
Bases generals reguladores i convocatoria per a les ajudes a esportistes d'elit, d'alt rediment i d'alt nivell de l'exercici 2020

1.-OBJECTE I DESTINACIÓ

És objecte de la següent convocatòria la concessió d'ajudes econòmic-esportives a esportistes d'alt nivell / alt rendiment i esportistes d'elit del municipi d'Aldaia, dins del Programa d'ajudes a Esportistes d'Elit del municipi d'Aldaia, corresponent a l'exercici 2020, en matèria d'esports, sent la seua finalitat la de col·laborar en les despeses que la formació, preparació esportiva i la competició exigeix als esportistes d'elit, d'alt rendiment i d'alt nivell, convertits en referent i model per a la joventut, afavorint el seu perfeccionament, amb vista a l'assoliment d'un més alt nivell en un futur pròxim.

2.-DESTINATARIS/AS- REQUISITS:

2.1. Requisits generals:

 • Els/les beneficiaris/as han d'estar empadronats/-as a Aldaia per un període d'almenys dos anys anteriors a la data de la publicació de les Bases Generals Reguladores i Convocatòria d'aquestes ajudes en el Butlletí Oficial de la Província, circumstància que serà comprovada d'ofici pel departament d'esports.
 • La persona sol·licitant no ha d'estar incursa en cap de les circumstàncies que prohibeixen tindre la condició de beneficiari, previstes en l'article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; així com no tindre deutes tributaris i no tributàries locals, amb l'Administració Estatal de l'Agència Tributària, i/o amb la Seguretat Social. En cas en el qual el/la esportista siga menor d'edat, serà el pare, mare, tutor/tutora legal del mateix qui haurà de trobar-se en compliment d'aquest article 13. Aquests requisits s'acreditaran mitjançant presentació de declaració responsable de no estar incurs en aquest supòsit, segons model establit a aquest efecte, o en el seu cas, aportant els certificats oportuns.

2.2. Requisits particulars per a acreditar les categories de “ESPORTISTES D'ALT NIVELL I ALT RENDIMENT” i “ESPORTISTA D'ELIT”.

 1. L'ajuda econòmic-esportiva va destinada a les persones que realitzen esport d'alt nivell denominats aquells que han sigut acreditats com *DAN (esportistes d'alt nivell/alt rendiment), per resolució del president del Consell Superior d'esports les relacions d'esportistes dels quals d'alt nivell es publicaren en el BOE i els esportistes d'elit, en les llistes com a “Esportistes d'Elit” publicades per la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana (Resolució de 9 de desembre de 1997, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'especifica la classificació dels esportistes que participen en modalitats i/o proves no olímpiques per a la seua consideració com a esportista d'elit, DOGV núm.3176, de 4 febrer de 1998), així com en llistes publicades per altres organismes públics anàlegs (DOGV/BOE).
 2. Els/les esportistes que figuren acreditat com a Esportistes d'alt nivell i els d'Alt rendiment, relacionats en la resolució del president del Consell Superior d'Esports publicat en el BOE, i els esportistes d'elit que figuren en les llistes d'Esportistes d'Elit publicades de manera oficial en la Conselleria d'educació, cultura i esports o organisme públic anàleg, en més d'una disciplina diferent, podran sol·licitar l'ajuda per a les diferents disciplines esportives en les quals siguen reconeguts com a esportistes d'elit.
 3. No podran beneficiar-se d'aquesta ajuda els que no estiguen inclosos en aquestes llestes BOE com “DONEN” i DOGV per a “Esportistes d'Elit”.
 4. Sobre la base del que s'estableix en els articles 3 i 4 del Reial decret 971/2007 de 13 de juliol sobre esportistes d'Alt Nivell i alt rendiment, els beneficis que s'estableixen en aquest Reial decret per l'ostentació de la condició d'esportistes d'Alt Nivell i alt rendiment es manté, excepte evidència en contra, durant els tres anys següents a l'última publicació de la llista en la resolució del president del Consell Superior d'Esports publicat en el BOE, on se'l reconeix la seua condició d'esportista de de Alt Nivell i alt rendiment,.
 5. Sobre la base dels articles 2 “Abast i límit dels beneficis per als esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana” i 6 “Pèrdua de la condició d'esportista d'elit”, del Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOGV Núm. 5183 de 24/01/2016), els beneficis que s'estableixen en aquest decret per l'ostentació de la condició d'esportista d'elit i la condició d'esportista d'elit es manté, excepte evidència en contra, durant els tres anys següents a l'última publicació de la llista en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana o butlletí oficial organisme públic anàleg corresponent on se'l reconeix la seua condició d'esportista d'elit 2020.

El que s'estableix en el Reial decret 971/2007 de 13 de juliol sobre esportistes d'Alt Nivell i alt rendiment i Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOGV Núm. 5183 de 24/01/2016), es fa extensible al que s'estableix en les presents Bases Reguladores de les ajudes de la Convocatòria de subvencions destinades a ajudes a esportistes d'elit, d'alt nivell i d'alt rendiment d'Aldaia exercici 2020.

3.-SOL·LICITUDS:

3.1. Per a sol·licitar l'ajuda es presentaran emplenats l'ANNEX I (sol·licitud/declaració responsable) i, en el seu cas, l'ANNEX II (fitxa de manteniment de tercers). Els annexos es trobaran publicats en la pàgina web www.aldaia.es , podent ser també facilitats pel Servei d'Esports situat en l'edifici de la Piscina Coberta d'Aldaia situat en *Avd. Ricard Fuster i Fuster, s/n.

3.2. Les sol·licituds i la documentació corresponent es presentaran preferentment de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Aldaia: Catàleg de tràmits/Esports/Ajuda esportistes d'elit), precisant per a això de la identificació digital oportuna. De manera alternativa, podrà realitzar-se mitjançant la presentació de la sol·licitud i documentació en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Aldaia, situat en Plaza de la Constitució núm.10, en l'horari vigent durant el termini de sol·licitud.

3.3. El termini de presentació de sol·licituds serà de QUINZE (15) dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte les Bases Generals Reguladores i Convocatòria d'aquestes ajudes en el Butlletí Oficial de la Província.

3.4. Si analitzades les sol·licituds s'observara que són incompletes o que no reuneixen els requisits exigits, es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmene la falta o acompanye els documents preceptius amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud, prèvia resolució expressa.

3.5. No seran admeses a tràmit les sol·licituds presentades fora del termini establit, resolent-se la inadmissió d'aquestes.

3.6. L'imprés de sol·licitud/declaració responsable (ANNEX I) anirà acompanyat de la següent documentació:

 • Presentació del DNI de la persona que sol·licite l'ajuda (o el seu representant legal). En cas de presentació telemàtica, no serà necessari.
 • Addicional a la comunicació de les dades bancàries en l'ANNEX I (sol·licitud/declaració responsable), s'haurà d'acreditar el número de compte mitjançant:
 • La presentació de l'ANNEX II Fitxa de manteniment de tercers, emplenat i degudament signat.  A través de la presentació del document bancari obtingut via electrònica o presencial, que acredite la titularitat i el número de compte en el qual realitzar l'ingrés.
 • Per a acreditar la condició de ser Esportista d'Elit: Aportar Certificat o Justificant de figurar en la llista publicada per la Conselleria d'esports o organisme públic anàleg (DOGV/BOE), d'ostentar la condició d'Esportista d'Elit en l'exercici 2019. En cas de no ser aportat juntament amb la sol·licitud per l'interessat o, fins i tot havent-se aportat, per a la seua verificació, aquest extrem podrà ser comprovat d'ofici per l'Ajuntament d'Aldaia després de consulta en els llistats oficials oportuns.
 • Per a acreditar la condició d'Alt rendiment i Alt Nivell: Aportar Certificat o Justificant de figurar en la llista publicada pel BOE, segons el Reial decret 971/2007 de 13 de juliol, sobre esportistes d'Alt Nivell i Alt Rendiment, d'ostentar aquesta condició en l'exercici 2019. En cas de no ser aportat juntament amb la sol·licitud per l'interessat o, fins i tot havent-se aportat, per a la seua verificació, aquest extrem podrà ser comprovat d'ofici per l'Ajuntament d'Aldaia després de consulta en els llistats oficials oportuns.

3.7. La mera presentació de la sol·licitud en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d'aquestes Bases i la recepció del fet subvencionable, així com el compromís que el/la sol·licitant compleix les obligacions i deures que es desprenen d'aquestes.

4.-TIPUS, QUANTIA i CRÈDIT PRESSUPOSTARI.

4.1. L'ajuda serà d'un màxim de 5.500,00 € (aquest crèdit és el que hi ha per a 2020) quedant condicionat a l'existència de consignació pressupostaria en l'exercici 2020, repartint-se per concurrència competitiva. L'import màxim de les subvencions que es concedisquen a l'empara de la present convocatòria ascendeix a 5.500,00€, i es faran efectives amb càrrec a l'aplicació pressupostària 0510/34000/48201, partida denominada “Beques Esportistes d'Elit” R.C. 202000031101 de data 03 de juliol de 2020, del pressupost de despeses de l'Ajuntament d'Aldaia per a l'exercici 2020. En el cas que el crèdit consignat siga insuficient atés el nombre de sol·licituds presentades i una vegada finalitzat el termini de presentació, l'import es repartirà de manera proporcional entre les ajudes concedides minorant l'import de cada ajuda, llevat que s'habilite crèdit suficient.

4.2 La valoració de les sol·licituds. Per a la determinació de l'import fix de les ajudes econòmic-esportives es prendran com a referència la següent taula adjunta: QUADRE ESPORTISTA D'ELIT Esportista d'Alt rendiment o alt nivell 500 € Esportista Elit - Nivell A 500 € Esportista Elit - Nivell B 180 € Esportista Elit - Nivell Promoció 100 €

4.3. L'ingrés de l'ajuda serà efectiu una vegada finalitzat el termini de recepció de sol·licituds i comprovats el compliment dels requisits per als beneficiaris, una vegada emesa la resolució d'Alcaldia per la qual es concedisquen les ajudes, a través de transferència bancària al número de compte indicat pels beneficiaris a tals efectes en la seua sol·licitud.

5- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

5.1. Procediment de concessió de la subvenció

Les subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva. Les presents bases tenen caràcter de generals, de manera que el procediment de concessió de la subvenció s'iniciarà d'ofici, amb caràcter anual, per la convocatòria corresponent realitzada per l'òrgan competent.

5.2. Comissió Avaluadora, Concessió i Seguiment de les Subvencions.

Per a l'examen de les sol·licituds de subvencions es constituirà una comissió avaluadora que estarà integrada pels següents membres:

 1. El Regidor Delegat d'Esports.
 2. El Gestor Administratiu d'Esports de l'Ajuntament d'Aldaia o personal funcionari substitut que es designe de l'àrea d'esports.
 3. Funcionari/a de la Corporació que es designe.

Una vegada valorades les sol·licituds, la comissió de valoració redactarà l'acta de valoració amb indicació de les quanties que corresponen a cadascun dels beneficiaris amb indicació de les sol·licituds que s'estimen i les que es desestimen, sent aquestes últimes motivades, amb indicació de l'import concedit i l'activitat concreta que se subvenciona.

L'òrgan instructor (servei d'esports), a la vista de l'expedient i de l'acta de la comissió avaluadora, formularà la proposta de resolució provisional, degudament motivada, que haurà de publicar-se en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal (www.aldaia.es), i es concedirà un termini de 10 dies per a presentar al·legacions. Es podrà prescindir del tràmit d'audiència quan no figuren en procediment ni siguen tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les adduïdes pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada tindrà el caràcter de definitiva. Examinades les al·legacions adduïdes en el seu cas pels interessats, es formularà la proposta de resolució definitiva, que haurà d'expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de la subvenció, i la seua quantia, especificant la seua avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la.

6.-ÒRGAN COMPETENT:

L'òrgan competent per a l'aprovació de les Bases i la convocatòria, així com per a la resolució de la concessió i justificació simultània de les ajudes serà l'Alcaldia.

L'òrgan competent per a atorgar les subvencions (així com de la justificació simultània de les mateixes) serà l'Alcaldia, una vegada valorats les sol·licituds per la comissió de valoració del servei corresponent i emés el corresponent informe-proposta amb proposta de resolució, elaborat pel servei d'esports. La concessió i la justificació es realitzaran en el mateix acte. L'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció de l'expedient serà el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Aldaia.

7.-COMPATIBILITAT

Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat:

Les subvencions que es concedisquen en el marc de les corresponents convocatòries seran compatibles amb altres de caràcter públic o privat que les entitats beneficiàries puguen obtindre per la mateixa finalitat, sense que en cap cas el total d'ingressos obtinguts per aquesta via puga ser superior al de les despeses suportades per aquestes.

Les persones beneficiàries s'obliguen a comunicar a l'Ajuntament l'obtenció de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, mitjançant la declaració responsable de l'ANNEX I.

En cas de no haver obtingut cap mena d'ajuda, també haurà de fer-se constar en la sol·licitud.

8.- JUSTIFICACIÓ:

La justificació de la present ajuda es realitzarà de conformitat amb el que s'estableix en l'articule 30.7 de la Llei 38/2003, 17 de novembre, General de Subvencions.

La justificació de l'ajuda es realitzarà amb el certificat o justificant de figurar com a “Esportista d'Elit” fins i tot en la llista publicada en el DOGV/BOE, document presentat en sol·licitar la subvenció de “Esportista d'elit” o consultat d'ofici per l'òrgan concedent.

La justificació de l'ajuda es realitzarà amb el certificat o justificant de figurar com a “esportista d'Alt Rendiment i Alt Nivell” en la llista publicada pel BOE, segons el Reial decret 971/2007 de 13 de juliol, document presentat en sol·licitar la subvenció de “Esportista d'elit, Alt Rendiment i Alt Nivell” o consultat d'ofici per l'òrgan concedent.

Una vegada resolta la convocatòria es procedirà al pagament a través de transferència bancària en el número de compte que figure indicat en la sol·licitud (annex I), en el número de compte inclòs en la fitxa de tercers (annex II) o certificat del banc i la titularitat del qual ha de correspondre al beneficiari de l'ajuda o, en cas de menor d'edat, al seu pare, mare o tutor/tutora legal.

9.-PUBLICITAT

L'acord de resolució per la qual s'aproven les Bases Reguladores Generals i Convocatòria de la present subvenció es publicarà en la Base de dades Nacional de subvencions, en el Portal de Transparència a través de la web de l'Ajuntament d'Aldaia, i un extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la província.

L'acord de resolució per la qual es concedisquen les ajudes, es publicarà en la Base de dades Nacional de subvencions i en el Portal de Transparència a través de la web de l'Ajuntament d'Aldaia.