Accés a la informació

4 de Setembre de 2020
BASES I CONVOCATÒRIA
Ajuda lloguer i hipoteca 2020
Vivenda. Ajudes Lloguer-Hipoteques 2020

BASES

Base 1. ª Objecte

L'objecte de les presents Bases és regular els aspectes generals de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, referent a les ajudes econòmiques destinades a cobrir les despeses derivades de lloguer, hipoteca de l'habitatge habitual i facilitar l'accés i la permanència en aquesta.

Base 2ª- Consignació Pressupostària

La dotació econòmica d'aquesta convocatòria té cobertura en l'aplicació pressupostària:

2020 1310 23100 4800 Ajudes de caràcter singular (Deutes Hipotecaris) del Pressupost de l'Ajuntament d'Aldaia per al 2020, amb un import de cinquanta-cinc mil euros (55.000 €) sobre la qual s'ha realitzat retenció de crèdit RC: 202000021231.

En cas que el nombre de sol·licituds acceptades, siga tal que el seu import supere el de l'aplicació pressupostària assignada inicialment a aquest programa, es podrà habilitar el crèdit suficient, en el seu cas.

Base 3. ª Requisits i prohibicions

3.1 Per a poder obtindre la condició de beneficiari/a de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que s'indiquen a continuació, i formular les declaracions responsables corresponents:

 1. Ser persones físiques majors d'edat o emancipades residents a la ciutat d'Aldaia i posseir la nacionalitat espanyola, o la d'algun dels Estats membres de la Unió Europea. En el cas dels estrangers no comunitaris, tindre residència legal a Espanya, a més dels requisits generals.
 2. Tindre uns ingressos de la unitat de convivència suficients per a fer front a la resta del lloguer, descomptat l'import de la subvenció, i que no superen els límits establits.
 3. S'exigirà l'empadronament a Aldaia amb una antelació mínima d'un (1) any a la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció. Queden excloses les persones amb domicili en la mancomunitat del Barri del Crist, ja que compten amb serveis socials propis.
 4. Ser titular del contracte de lloguer o una hipoteca sobre l'habitatge habitual objecte de la subvenció i destinar-la a residència habitual i permanent, ocupant-la efectivament durant el període subvencionable, i estar empadronat en aquesta.
 5. No pagar un lloguer mensual de l'habitatge o d'hipoteca que siga superior a 800€. El pagament del lloguer de l'habitatge o rebut hipotecari haurà de fer-se per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o ingrés en compte.
 6. No estar sotmés a cap dels supòsits de prohibició per a ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 7. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'agència estatal, amb la Seguretat Social en els termes establides en la legislació vigent, així com no tindre deutes tributaris amb l'Ajuntament d'Aldaia.

3.2 No poden percebre les subvencions:

 1. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tinga parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
 2. Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o hipoteca o qualsevol membre siga propietari o usufructuari d'un altre immoble de naturalesa rústica o urbana situat al territori espanyol, excepte si no disposen del seu ús i gaudi.
 3. Les persones que, complint els requisits per a poder optar a altres ajudes públiques, no opten a aquestes; sí que podran rebre-les els qui, havent optat, no les hagen rebudes per falta de fons.

Base 4. ª Ingressos computables i límits

4.1 El límit màxim d'ingressos de la unitat de convivència es determina en funció dels membres de la unitat de convivència, s'expressa en número a vegades la quantia anual de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (*IPREM), i conforme a les següents regles:

 1. Si la unitat de convivència està formada per una sola persona major d'edat segons el nostre ordenament jurídic, el límit s'estableix en 1 vegada l'IPREM.
 2. Si la unitat de convivència està formada per dues o més persones: la primera persona adulta computa 1 vegada l'IPREM. Per cada persona addicional s'afig 0,5 vegades l'IPREM, podran resultar beneficiàries les unitats de convivència amb ingressos no superiors a 3 vegades la *IPREM i que hagen obtingut major puntuació en aplicació dels criteris regulats a la Base 9a

4.2 S'inclouen en el còmput per a la determinació del límit d'ingressos màxims els imports de les pensions i els ingressos exempts de tributació que puga percebre la persona sol·licitant o alguna persona membre de la unitat de convivència.

Nota: Els valors de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) per al 2020 tindran els següents valors:

 • IPREM diari: 17,93 euros/día
 • IPREM mensual: 537,84 euros/mes
 • IPREM anual (14 pagues): 7.519,59 euros/any

Base 5. ª Import de la subvenció

5.1 L'import de la subvenció serà del 40 per cent de la quantia del lloguer o hipoteca anual de l'habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim 3.000 euros anuals per habitatge, el pagament d'aquesta ajuda podrà fer-se de forma fraccionada o per mitjà d'un únic pagament a través d'una entitat financera.

5.2 Període de cobertura de les ajudes serà de 12 mesos, mentre subsisteix l'arrendament o hipoteca, subvencionant-se l'exercici 2020, fins al mes de desembre de 2020, inclusivament.

5.3 No es considera import de lloguer els conceptes corresponents a despeses de serveis, subministraments llum, aigua, despeses de comunitat, impostos, ni pàrquings, etc. En cas de no poder determinar-se, es tindrà en compte el que figura en el contracte d'arrendament. Cal acreditar que el pagament de lloguer o hipoteca s'ha efectuat per mitjà d'una entitat bancària. Queda condicionat a la disponibilitat de dotació d'aquesta convocatòria.

Base 6. ª Presentació de sol·licituds

6.1 El termini per a la presentació de les sol·licituds d'ajudes serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present ordre en el BOP.

6.2 La sol·licitud es farà en imprés normalitzat, degudament formalitzada i signada per la persona sol·licitant, ha d'anar acompanyada de la documentació requerida i presentar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Aldaia sense perjudici del qual disposa l'article 16 de la 39/2015 d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Base 7. ª Documentació

7.1 Juntament amb la sol·licitud s'haurà de presentar la documentació següent:

 1. DNI/NIE vigent del titular d'unitat de convivència.
 2. El Certificat d'empadronament, es comprovarà d'ofici per l'Ajuntament d'Aldaia, no havent de presentar aquest certificat.
 3. Títol del llibre de família o
  • Títol de família nombrosa vigent.
  • Títol de família monoparental vigent
 4. Justificant d'ingressos de les persones en edat laboral acreditats segons la seua situació:
  • Ultima nòmina.
  • Certificat de prestacions de la Seguretat Social.
  • Certificat del SEPE.
 5. Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu.
 6. Cas de no estar obligats a presentar l'IRPF, han d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Tributària Municipal o autorització a l'òrgan instructor.
 7. Informe de vida laboral si no s'està en actiu.
 8. Nota simple del Servei d'índexs del Registre de la Propietat en què conste la manca o titularitat d'immobles de tots els membres de la unitat de convivència
 9. Contracte de lloguer al nom de la persona sol·licitant
 10. Documentació acreditativa de la hipoteca sobre l'habitatge habitual: rebut d'hipoteca en la qual conste que és un préstec hipotecari.
 11. Presentar en la entrega de la sol·licitud els rebuts pagats des de gener fins a la data del registre de la sol·licitud.
 12. Imprés normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció
 13. Declaració responsable de no trobar-se incurs en prohibicions de l'article 13 de la Llei General de Subvencions
 14. Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'AEAT i amb la Seguretat Social.
 15. Fitxa de manteniment de tercers (ANNEX II) o document bancari obtingut via electrònica o presencial, que acredite la titularitat i el número de compte en el qual realitzar, en el seu cas, l'ingrés de l'ajuda.

7.2 Circumstàncies d'especial atenció.

 1. Certificat de discapacitat de qualsevol membre de la unitat de convivència
 2. Documentació acreditativa del procés de desnonament o d'execució hipotecària de l'habitatge o altres processos reconeguts i validats d'intermediació, en què s'haja perdut l'habitatge o on s'ha viscut amb anterioritat, com en casos de dació en pagament.
 3. Per a acreditar la condició de víctima de violència masclista haurà d'aportar-se mitjans de prova.
 4. Famílies que, per la situació d'alarma provocada per Covid 19, hagen vist afectada de manera especial la seua situació econòmica (per davall del límit de 3 vegades IPREM), acreditat convenientment segons la seua situació, amb:
  • Certificat de desocupació posterior a l'estat d'alarma (amb posterioritat al 15 de març del 2020).
  • Document acreditatiu estar en un ERTE amb posterioritat al 15 de març del 2020).
  • Baixa laboral per malaltia del Covid-19.
  • Acreditació tanque de l'empresa o suspensió per causes de Covid-19(autònoms i empresaris)
  • Que la renda arrendatícia, més les despeses i subministraments bàsics, resulte superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat familiar. A aquest efecte, s'entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l'import del cost dels subministraments d'electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris, tots ells de l'habitatge habitual que corresponga satisfer a la persona arrendatària.

L'Ajuntament d'Aldaia pot sol·licitar documentació complementària per a ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Base 8. ª Comisió de Valoració

8.1 Les sol·licituds les valora una Comissió de Valoració, de la qual formen part les persones següents de l'Ajuntament d'Aldaia:

 1. La prefectura del Servei d'Habitatge.
 2. Dues persones en representació dels Serveis Socials.
 3. Una persona del Servei d'Habitatge

8.2 La Comissió de Valoració ha d'avaluar les sol·licituds de subvenció amb la documentació que determinen les bases de la convocatòria i d'acord amb els criteris de priorització formularà les propostes de les resolucions favorables o desfavorables.

Base 9. ª Criteris de priorització i valoració

9.1 Les sol·licituds es resolen, en funció de la dotació pressupostària, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, comparant les presentades en el termini establit i puntuant les sol·licituds, d'acord amb els criteris que s'especifiquen a continuació:

Haver perdut l'habitatge per: desnonament, execució hipotecària o dació en pagament en els últims 12 mesos. 20 punts
Per discapacitat amb grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per cent. 15 punts
Contracte de lloguer d'una entitat financera en el mateix habitatge, per desnonament, execució hipotecària o dació en pagament, quan el preu màxim de lloguer no supere els 250 €. 10 punts
Dones víctimes de violència masclista. 15 punts
Famílies monoparentals amb menors a càrrec 15 punts
Famílies nombroses 15 punts
Famílies afectades per Covid-19 15 punts

9.2 Per a resoldre situacions d'igualtat en la puntuació final, després de l'aplicació dels criteris anteriors, es donarà prioritat a l'ordre d'entrada de la sol·licitud en el registre amb la documentació completa.

Base 10. ª Procediment de concessió i òrgan competent.

10.1 El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases està sotmés als principis generals establits en l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El procediment de la concessió d'ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva.

10.2 Competència: L'òrgan competent per a l'aprovació de les presents Bases i la Convocatòria, així com per a l'Ordenació, Instrucció i Resolució, procedent de la concessió de les subvencions, recau en l'Alcaldia.

L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria és el Servei d'Habitatge. L'òrgan instructor examinarà les sol·licituds presentades a l'empara de la convocatòria i ha de, en el seu cas, requerir als interessats que han presentat una sol·licitud amb defectes corregibles, amb falta de documentació preceptiva o amb documentació inexacta o defectuosa, perquè esmenen els defectes o aporten la documentació que falta, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la notificació del requeriment.

A la vista de les sol·licituds l'òrgan instructor elaborarà les següents llistes amb el següent procediment:

 • Llistes provisionals:
 1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i després de la comprovació del compliment de requisits de totes les presentades, sense perjudici de les funcions atribuïdes a la comissió de valoració prevista en la base 8.a, el servei d'habitatge elaborarà les llistes provisionals en què es farà constar:
  • Sol·licituds admeses: aquelles que compten amb documentació completa que permeta la baremació, la qual cosa no suposa dret a obtindre subvenció. l'atorgament de l'ajuda dependrà del lloc que es va ocupar en la baremació i de l'existència de crèdit

   pressupostari..

  • Sol·licituds excloses: aquelles que no tinguen algun dels requisits exigits per a resultar persones beneficiàries, amb indicació de la causa d'exclusió.
  • Sol·licituds a esmenar: aquelles al fet que els va faltar documentació acreditativa d'alguna de les circumstàncies al·legades en la seua sol·licitud, amb indicació de la documentació que es requereix.
 2. S'atorgarà un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà a la publicació de l'anunci en el tauler d'edictes electrònic de l'ajuntament (www.aldaia.es), perquè les persones interessades esmenen la falta de documentació o al·leguen el que consideren convenient. De no efectuar-se en el termini concedit, es tindran per decaigudes en el tràmit i no es tindran en compte els documents o al·legacions que es formulen després del termini concedit.
 • Llistes definitives:
 1. Finalitzat el termini d'esmena de sol·licituds, es procedirà pel servei d'habitatge a l'avaluació i examen de les sol·licituds, les quals seran sotmeses a la comissió de valoració per a la seua baremació de conformitat amb els criteris de valoració i priorització descrits en la clàusula 9a.
 2. La comissió de valoració emetrà acta referent a això, i de conformitat amb aquest, el Servei d'Habitatge elaborarà informe amb la proposta de concessió i denegació d'ajudes que s'elevarà a l'Alcaldia, en el qual es farà constar:
  • Persones beneficiàries: inclourà les persones sol·licitants que han resultat beneficiàries amb la puntuació obtinguda després de la baremació i l'import de l'ajuda que corresponga a cadascuna d'elles.
  • Persones excloses: inclourà les persones sol·licitants que han sigut excloses amb indicació de la causa d'exclusió.
 • Notificació a les persones interessades:
La notificació dels actes de tramitació i resolutoris d'aquesta subvenció, d'acord amb l'article 45.1.b de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, es realitzarà per mitjà de l'exposició pública de llistes en el tauler d'edictes de la casa consistorial, en el tauler d'edictes electrònic i/o en la web municipal, assortint aquestes publicacions els mateixos efectes que la notificació.

Base 11. ª Resolució i terminis

11.1 Terninis

El termini de resolució i notificació serà de tres mesos (3) a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Les persones interessades poden entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu quan hagen transcorregut sis mesos des de la finalització del termini de presentació sense que s'haja notificat la resolució, d'acord amb el que es disposa en la Llei 39/2015, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

11.2 Resolució:

L'acord que s'adopte serà notificat per mitjà de la seua publicació en la forma indicada en el punt 10.2, en el mateix ésser farà constar que l'acord esgota la via administrativa, així com els recursos que es puguen interposar.

11.3. Recursos:

Contra l'acord de l'Alcaldia de concessió o denegació de les subvencions d'aquesta convocatòria, que esgota la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que el va dictar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació, de conformitat amb el qual estableixen els articles 112, 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si és el cas, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós-administratiu de València, dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució de conformitat amb els articles 8, 10, 14 i 46 de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa, sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere procedent.

Base 12.ª Obligacions de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries han de complir les obligacions següents:

 1. Destinar la subvenció rebuda al pagament de les mensualitats de lloguer o hipoteca de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.
 2. Tindre domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 3. Pagar el lloguer o hipoteca de l'habitatge mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, o ingrés en compte.
 4. Comunicar en el termini màxim d'un mes al Servei d'Habitatge Municipal qualsevol fet sobrevingut que puga donar lloc a la modificació de les circumstàncies que han determinat la seua concessió.
 5. Proporcionar en tot moment la informació que els siga sol·licitada respecte a la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor, de la Intervenció General de l'Ajuntament d'Aldaia i altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.
 6. Justificar dins del termini i en la forma escaient la subvenció rebuda

Base 13. ª Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles per a les mateixes mensualitats del mateix any amb el cobrament altres ajudes procedents de qualsevol administració pública o d'entitats privades que tinguen la mateixa finalitat, per la qual cosa hauran de signar declaració responsable adjunta.

Base 14. ª Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció queda condicionat a les disponibilitats de les dotacions d'aquesta convocatòria, i a la comprovació per part de l'Ajuntament d'Aldaia que la persona beneficiària està al corrent del pagament dels rebuts de lloguer o hipoteca i del compliment de tots els requisits per a ser beneficiaris de la subvenció.

Base 15 ª Justificació

El terme per a presentar la justificació de la subvenció serà fins al dia 31/01/2021, inclòs.

Les persones beneficiàries hauran de presentar els rebuts pagats (incloent el justificant de pagament oportú) durant l'exercici 2020, que acrediten l'import total de la subvenció rebuda. En el cas d'haver-los presentat prèviament en el moment de la sol·licitud de la concessió, s'entendrà presentada la justificació dins del terme i la forma oportuna.

El Servei d'Habitatge després de rebre la documentació oportuna per a la justificació (rebuts pagats) emetrà un informe tècnic en el qual s'informe sobre el compliment de la justificació d'aquestes ajudes pels beneficiaris, que posteriorment s'elevarà a l'Alcaldia per a la seua aprovació.

Base 16. ª Inspecció i Control

16.1 El Servei d'Habitatge Municipal durà a terme les activitats d'inspecció i control necessàries per a garantir el compliment de la finalitat de les subvencions atorgades, que l'ajuda ha sigut emprada per al seu objecte i que s'ha produït el pagament mensual de lloguer o hipoteca.

16.2 Les persones perceptores d'aquesta subvenció han de comunicar en el termini màxim d'un mes a l'Ajuntament d'Aldaia qualsevol fet sobrevingut que, d'acord amb l'establit en aquestes Bases, puga donar lloc a la modificació de les circumstàncies que van determinar la seua concessió. Les modificacions d'aquestes condicions poden donar lloc a la revisió de la quantia de la subvenció atorgada per part de l'òrgan competent.

16.3 Les persones beneficiàries han de proporcionar en tot moment la informació que se'ls sol·licite Respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació de l'Ajuntament d'Aldaia.

16.4. En qualsevol moment es podrà exigir a la persona beneficiària de la subvenció que presente la documentació que acredite que no s'han produït variacions en les condicions per les quals va resultar beneficiària.

16.5. Per a a ser beneficiari/a de futures subvencions amb el mateix objecte que les regulades en aquestes bases, haurà d'acreditar-se el pagament dels rebuts de lloguer o hipoteca de l'anualitat per la qual es concedeix la subvenció.

Base 17. ª Revocación

Son causas de revocación de la subvención el incumplimiento de las obligaciones descritas en estas bases.

17.1 L'òrgan concedent, prèvia tramitació del procediment legalment establit, ha de revocar totalment o parcialment les subvencions concedides, amb l'obligació per part de la persona beneficiària de retornar l'import rebut i de pagar l'interés de demora corresponent, en els supòsits que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

17.2 La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser causa d'exclusió de la convocatòria, és també causa de revocació, sense perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què haja pogut incórrer la persona o entitat sol·licitant com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat a la declaració.

Base 18. ª Protecció de Dades

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal i la informació facilitada pels sol·licitants seran incorporades i tractades en un fitxer informatitzat del qual és responsable l'Ajuntament d'Aldaia i la finalitat del qual és facilitar la gestió administrativa que li és pròpia. La persona interessada podrà en tot moment, i de conformitat amb la legislació vigent, exercir els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació per mitjà de sol·licitud dirigida a l'Ajuntament.

Base 19. ª Publicidad

Les Bases i la Convocatòria es publicaran en el Portal de Transparència a través de la web de l'Ajuntament, en la Base de dades Nacional de subvencions i un extracte de la mateixa en el Butlletí Oficial de la província.

L'acord de la Resolució de la concessió de les ajudes, es publicarà en el Portal de Transparència, a través de la web de l'Ajuntament i en la Base de dades Nacional de subvencions.