26 de Març de 2021
Aldaia renovarà l'enllumenat públic també en els seus polígons industrials
El procés de substitució de les antigues lluminàries grogues per il·luminació led d'última generació que ara s'està realitzant en el nucli urbà també s'implementarà en les zones industrials

L'Ajuntament d'Aldaia ha aconseguit una ajuda d'1.107.987 euros de fons europeus a través de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) dirigida a finançar el projecte municipal de renovació de l'enllumenat públic exterior de la localitat que ja s'està duent a terme.

L'actuació, que abasta fins a 5.500 fanals, consisteix en la substitució de les actuals lluminàries proveïdes amb els antics llums de vapor de sodi d'alta pressió, halògens metàl·lics i de vapor de mercuri per il·luminació LED actual més eficient, que redueix la despesa energètica en més del 60% i que redueix al màxim la contaminació lumínica que es llança al cel, contribuint així a cura del medi ambient del municipi. Amb aquesta actuació s'aconseguirà un estalvi energètic estimat de més del 67% a més de la reducció de les emissions de CO₂.   Aquesta actuació, que actualment s'està desenvolupant en el nucli urbà i les zones periurbanes, també es desenvoluparà en els polígons industrials de la localitat.

 

Millora integral del polígon de la Fillola

Així mateix, el polígon industrial de la Fillola, en el límit entre Aldaia i Xirivella, vorà com en els pròxims mesos és objecte d'una sèrie de millores que complementaran el canvi de la il·luminació general de tot el municipi. Aquest projecte contempla millores com la implantació de la fibra òptica, la instal·lació d'un sistema de vigilància connectat a la Policia Local, la prolongació del carril bici, la renovació de l'enllumenat públic i l'asfaltat. “Començarem per la Fillola, i progressivament ho estendrem a la resta de zones industrials del nostre terme”, expliquen fonts municipals.   Així, en primer lloc es contempla la substitució de l'antiga xarxa de fibra òptica existent en l'actual polígon, que ha quedat obsoleta i la seua amplada de banda és menor, per una altra més moderna i amb una major capacitat d'amplada de banda “generant noves oportunitats i propiciant un desenvolupament econòmic superior a l'actual per a les diferents empreses, actuals o futures”.   La xarxa de carril bici també es veurà beneficiada amb la seua prolongació i amb accés des dels nuclis urbans d'Aldaia, Alaquàs, Torrent i Xirivella, dotat de mesures de seguretat viària i senyalització adequada d'alta durabilitat. La instal·lació d'un sistema de telecontrol és un altre dels punts forts d'aquest pla de millora. Aquest mecanisme, que estarà connectat a la Policia Local, permetrà rebre informació i dirigir accions dissuasives. Així, la informació que es rebrà vindrà determinada per la instal·lació de diverses cambres en els diferents accessos al polígon, disposant de les matrícules dels vehicles, amb el que es podrà realitzar un seguiment i visualització puntual en el supòsit d'alguna incidència. Tota la informació recollida per aquestes cambres, serà traslladada al centre de control situat en les dependències de la Policia Local.   Amb independència dels sistemes de protecció contra incendis dels quals dispose cadascuna de les indústries que s'allotgen en aquesta zona industrial, una de les millores prioritàries serà la disposició d'unes preses d'aigua adequades a les necessitats actuals i instal·lades en les xarxes que conformen l'anell del polígon i el diàmetre del qual és major, amb l'objectiu que els bombers puguen utilitzar-les davant una situació d'incendi.

 

Ampliació de las zones verdes

En el polígon de la Fillola existeixen diverses franges que ja van ser, a l'origen, concebudes per a dotació de zona verda. No obstant això, algunes d'estes zones no disposen actualment de mantell vegetal, arbratge o plantes. Així doncs, està previst que tota la línia confrontant amb la carretera CV-403 dispose de vegetació a mitjana altura que aïlle al polígon de la via de circulació, amb espècies alternades en funció de la seua època de floració que garantiran que esta pantalla de barrera vegetal, mantinga un colorit continu. A més, en aquells espais prou amplis, es crearan zones de descans per als treballadors i per a aquells transeünts, que utilitzen la coneguda com a “Ruta del Colesterol”.

 

Millora viària

Tenint en compte el gran nombre de vehicles pesants que circulen per este nucli industrial cada dia, els nous vials projectats en este pla de millores, estaran compostos d'una capa de rodadura especial per al trànsit d'esta mena de vehicles, adequant a més les zones d'aparcament externes per a permetre així una millor reordenació del trànsit.   Els accessos i esquema de la xarxa viària, es mantindran i la zona d'aparcament quedarà repintada. Amb les actuacions previstes, es millorarà la circulació dels vehicles i es reduirà la sonoritat provocada per trànsit rodat. A més, s'ordenarà l'estacionament dels vehicles i els espais de maniobra necessari se substituiran els cartells identificatius de carrers i senyals deteriorats i s'inclouran mòduls d'informació viària i mapa del polígon industrial que condicionen la circulació i ubicació dels usuaris. Així mateix, davant la deterioració de part de la senyalització ja existent, se substituirà aquella que es trobe en mal estat o que siga poc llegible pel pas del temps, i es col·locarà en aquells punts on es considere necessari en funció de l'estudi de circulació corresponent.