Dades d'interès

Superficie total construïda: 3.076,57 m2.

Planta soterrani: 449,35 m2.

Planta baixa: 1.539,32 m2. (Accés, pati de butaques i escenari)

Planta 1ª: 796,58 m2.

Planta 2ª: 291,32 m2.

Núm. de butaques: 711 butaques.

Platea: 491 (4 per a discapacitats i acompanyant).

Anfiteatre: 196

Llotges laterales: 24.

Fonamentació:

Les càrregues al terreny es transmeten mitjançant un sistema de cércols i sabates de formigó armat tipus HA-25/B/40/*IIa, i acer corrugat B 500S, amb les dimensions i disposició d'armadures que s'especifiquen en el Projecte.

Murs de Soterrani:

Els murs del soterrani són de formigó armat tipus HA-25/B/20/*IIa, i acer corrugat B 500S, amb les dimensions i disposició d'armadures que s'especifiquen en el Projecte.

Solera:

Realitzada amb formigó tipus HM-20/B/20/*IIa, de grossària 15 cms., fins i tot malla electrosoldada d'acer B 500S diàmetre 4 mms. i malla 15x15 *cms, amb impermeabilització per la seua cara inferior, col·locada sobre capa de llastos artificials de grossària 20 cms. compactades al 98% del *próctor modificat, degudament curada i remolinada.

Sobre la solera de pati de butaques s'han col·locat *tabiquillos conillers de rajola ceràmica sobre els quals es donen suport a bards ceràmics amb capa de compressió de 5 cms. de grossària de formigó tipus HM-20/B/20/*Iia i el paviment, per a deixar cambra inferior per a la col·locació dels conductes i reixetes de climatització.

Estructura:

Sistema de pòrtics constituïts per suports i bigues de perfil d'acer laminat en calent A-42b, constituït detalladament per elements estructurals autoportants d'ample, cant i característiques que s'estableixen en el Projecte, sobre els quals se sustenta un forjat unidireccional de semivigueta pretesada, revoltó de formigó vibrat, farcit de sins i capa de compressió amb formigó tipus HA-25/B/20/*IIa, cant 31 cms., armats els diferents elements amb acer corrugat B 500S. Es considera una càrrega total uniforme capaç de suportar el forjat tipus de 100 kN/m2, 30 kN/m2 en coberta de vestíbul d'accés, sala i escenari, i 100 kN/m2 en resta de coberta, excepte en la de darrere de l'escenari, que és de 70*kN/m2.

L'estructura metàl·lica està ignifugada per a compliment de la Norma NBE-CPI/96, per a una estabilitat al foc tipus EF-120 en planta soterrani i EF-90 en la resta de l'edifici.

Coberta:

En coberta de sala i escenari, coberta a base de panell sàndwitx de xapa galvanitzada, amb aïllament acústic de llana de roca de 80 mms. de grossària i densitat variable 150-200 kg/m3 en l'exterior, i altres 80 mms. de grossària i densitat 70 kg/m3 a l'interior, amb una grossària total d'aïllament de 16 cms.; membrana impermeabilitzant, i paviment de grava.

En coberta de vestíbul d'accés, la mateixa coberta però amb aïllament únicament de 70 kg/m3 i grossària 5 cms.

En la resta, coberta plana formada per barrera de vapor, aïllant tèrmic tipus poliestiré extruit de grossària 5 cms, faldó de formigó cel·lular, aplanat i remolinat, en formació d'arracades, amb una grossària mínima de 8 cms., capa de regularització de morter de ciment de 2 cms de grossària, tela asfàltica impermeable monocapa, soldada i solapada en els paraments verticals, i acabat en rajola hidràulica llisa 20x20 cms, tot això amb les juntes de dilatació indicades en els plans de projecte, degudament segellades per a assegurar l'estanquitat.

Tancaments:

En façanes corresponents a sala i escenari, doble fàbrica de rajola ceràmica perforada de 12 cms. col·locades a refregada amb morter de ciment 1:6, una interior i una altra exterior, amb esquerdejat interior de la fàbrica exterior amb morter de ciment hidròfug 1:6, i cambra d'aire per a allotjament d'aïllament de llana de roca de 70 kg/m3 de densitat i 5 cms. de grossària.

En resta de façanes, fabrica exterior de rajola ceràmica perforada de 12 cms. col·locat a refregada amb morter de ciment 1:6, esquerdejat interior amb morter de ciment hidròfug 1:6, cambra d'aire per a allotjament de llana de roca de 70 kg/m3 de densitat i 5 cms. de grossària, i envà de rajola ceràmica buit del 7 col·locat a refregada amb morter de ciment 1:6.

Tabiquería:

Paredons per a divisions de rajola ceràmica buit del 7 i de l'11 col·locats a refregada amb morter de 1:6. Les parets de sala, estan trasdosadas per l'interior amb PLADUR, formant un fosc perimetral en la trobada amb el paviment 3x3 cms., amb un perfil angular la la trobada.

Solats:

En vestíbuls d'accés de públic en plantes baixa i primera, i en escala principal, paviment de marbre en peces de 60x60 cms. i 12 mms. de grossària, enrasat als rodapeus i escalons a revestiment d'algeps.

En pati de butaques i en amfiteatre, revestiment vinílic TARKETT “Optima” de 2 mms. de grossària, en rotllos de 2 mts. d'ample, pegat amb cola unilateral sobre terratzo (en pati de butaques i en parts horitzontals d'amfiteatre) o sobre tauler fenòlic de 22 mms. de grossària (en graderia d'amfiteatre).

En condícies de camerinos, de vestuaris, de planta 2a, de públic, i en magatzems de plantes baixa i 1a, gres ceràmic tipus “compacte” en peces de 20 x 20 cms., rebut amb morter de ciment mixt, i rejuntada amb lletada de morter de ciment acolorit.

En paviment de l'escenari sobre el baix escenari, tarima massissa de “pi melis”, de dimensió de taula 100 mms d'ample i 22 mms. de grossària, col·locada sobre tauler fenòlic WBP de 21 mms. de grossària, en peces desmuntables de 81x122 cms., col·locades sobre biguetes de l'estructura metàl·lica amb una distància entre eixos de 81 cms. Sobre les biguetes metàl·liques s'ha col·locat una cinta de neopré de 5 mms. de grossària per a amortiment del soroll a impacte i llistóns de fusta. Cada placa disposa de quatre passadors en la seua cara inferior per a ajust a la bigueta metàl·lica. En la resta de l'escenari, tarima massissa de “pi melis”, de dimensió de taula 100 mms d'ample i 22 mms. de grossària, col·locada sobre tauler fenòlic WBP de 15 mms. de grossària, caragolat a rastreles de fusta. Aquest paviment està pintat de color negre.

En la resta de l'edifici, terratzo tipus “Vacutile” en peces de 50 x 50 cms., per a ús intensiu, col·locat sobre capa de morter cua de grossària màxima 10 mms., capa de morter de ciment d'arena llavada i làmina de separació amb el forjat de poliestiré expandit, rejuntada amb lletada de ciment acolorida amb la mateixa tonalitat que les rajoles, fins i tot rodapeu de 7 cms. d'altura enrasat a parament acabat. En les escales, la petjada i pareda són també de terratzo, d'una sola peça, petjada d'una banda, i pareda per un altre, amb enrasats als escalons a parament acabat.

Revestiments:

Exteriors: Revestiment de façanes de bloc d'accés amb panells de fusta baquelizada de 10 mms. de grossària, de la casa OBERFLEX, acabat en faig, amb juntes vertical i horitzontal machiembrada amb caragols aculta d'acer inoxidable, tot sobre perfil omega d'acer galvanitzat, fins i tot rematada superior de xapa d'acer inoxidable cru per a pintar de 1,5 mms. de grossària.

Revestiment de part superior de bloc de sala amb xapa de coure de 0,65 mms. de grossària i ample de safata 62 cms., amb junta alçada engatillada, caragolada a llistons de fusta de pi tractat per a intempèrie, fins i tot rematada superior de xapa de les mateixes característiques. Es donarà a la xapa un tractament previ d'oxidació.

Revestiment de resta de façanes amb panell compost fusta-ciment, de 20 mms. de BETONYP o similar, de 20mms de grossària, amb machiembrado simple, caragolat a perfil omega d'acer galvanitzat amb caragols d'acer inoxidable, i segellat a base de cordó de poliuretà color gris.

Sòcol de façanes a base d'aplacat de marbre “Bateig”, en peces de grossària 4 cms. i dimensió segons especejament representat gràficament en el pla corresponent, ancorades a fàbrica de rajola perforada amb varetes d'acer inoxidable. Està impermeabilitzada la cara interior de la fàbrica exterior.

Interiors: En petos frontals d'amfiteatre, i en parets laterals d'amfiteatre, tauler aglomerat xapat en fusta d'auró canadenc, sobre llistons de fusta en el cas de parets, i sobre bastidor de fusta ancorat a obra en petos.

Esquerdejat maestreado de morter de ciment 1:5 en paraments verticals i horitzontals de l'ascensor.

Xapat de condícies amb gres ceràmic tipus “compacte” en peces de 20 x 20 cms., rebut amb morter de ciment mixt, i rejuntada amb lletada de ciment acolorit.

Lluïts d'algeps maestreados projectats en resta de paraments verticals i horitzontals interiors.

Moqueta en parets laterals d'accés a amfiteatre “Audace” de SOMMER, o similar, amb tractament per a comportament al foc M2, pegada amb cola adhesiu.

Bancades de lavabos en condícies de granit gris cristall de 2 cms. de grossària, amb peto frontal de 10 cms. d'altura, sobre bastidor metàl·lic d'acer galvanitzat.