Formulari de cerca

Atenció a les persones: Polítiques inclusives

Mitjançant l'Àrea Serveis Socials, l'Ajuntament d'Aldaia atén els objectius que li encomana la legislació vigent sobre Serveis Socials, (Llei 3/2019, de 18 de febrer), garantint, en condicions d'igualtat, equitat i justícia, el dret subjectiu al Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

Ofereixen una Atenció integral: qualsevol prestació centrada en la persona, família o unitat de convivència.

Principis orientadors de la intervenció.

  • La prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o desigualtat social.
  • Promoció de l'autonomia i desenvolupament personal.
  • Promoció de la inclusió i de la cohesió social.
  • Perspectiva comunitària.
  • La coordinació dels recursos i de les iniciatives públiques i privades, així com dels aspectes socials dels sistemes sanitaris i educatius.
  • El ple desenvolupament de la persona en el si de la societat i el foment de la solidaritat i de la participació ciutadana en el camp dels Serveis Socials.