Formulari de cerca

Agència tributària

L'Oficina municipal situada en la C/ San Francisco Núm.6 acull els serveis de Recaptació, Punt d'Informació Cadastral (PIC) i Gestió Tributària Municipal.

L'Agència Tributària Municipal té per finalitat el desenvolupament de les actuacions administratives necessàries perquè el sistema tributari de l'Ajuntament d'Aldaia s'aplique amb generalitat i eficàcia als obligats tributaris, mitjançant procediments de gestió, liquidació, inspecció, recaptació i revisió dels actes tributaris municipals, així com l'aplicació dels altres recursos públics la gestió dels quals li corresponga o se li encomane.

En el compliment de les seues finalitats, l'Agència Tributària Municipal es regeix pels principis d'eficiència, suficiència, agilitat i unitat en la gestió.

En les oficines municipals situades en la C/ Sant Francesc Núm.6 s'exerceixen les següents competències

La gestió, liquidació, inspecció i revisió dels actes tributaris municipals.

  • La recaptació en període voluntari i executiu dels ingressos de dret públic de l'Ajuntament i d'aquells altres la gestió dels quals se li encomane.
  • La tramitació i resolució dels expedients tributaris relatius als tributs la competència gestora dels quals tinga atribuïda
  • Col·labora en la proposta, elaboració i interpretació de les normes tributàries pròpies de l'Ajuntament.
  • L'anàlisi de les previsions d'ingressos públics i col·laboració amb els departaments d'Intervenció i Tresoreria de l'Ajuntament d'Aldaia.
  • La col·laboració amb altres institucions públiques en les matèries objecte de l'Agència.
  • En general, totes aquelles competències no especificades anteriorment i que estiguen relacionades amb la gestió dels recursos que corresponguen a l'Agència o li hagen sigut encomanats.

 

Per tal d'agilitzar pots escriure al nostre correu electrònic general: agenciatributaria@ajuntamentaldaia.org

Per a temes de recaudació: informacionaldaia@atenciontributaria.es

CITA PRÈVIA al 960455082 en horari de 9:00 a 19:00h.