Acceso a la información

24 de Julio de 2020
Bases i convocatòria
XI Premio de Estudios Locales de Aldaia 2020
Requeriment i concessió

XI PREMI D’ESTUDIS LOCALS D’ALDAIA 2020

Amb l'objectiu de promoure i estimular la realització d'estudis sobre la realitat local en diferents àmbits i moments històrics, i publicar aquests treballs, l’Ajuntament d’Aldaia convoca el XI Premi d'Estudis Locals del municipi amb les següents:

BASES

1. OBJECTE DEL PREMI, CODICIONS I FINALITAT

L’objecte de la convocatòria és la regulació del Premi d’Estudis Locals d’Aldaia 2020 en règim de concurrència competitiva amb la finalitat de continuar premiant els treballs d’investigació sobre aspectes històrics, econòmics, geogràfics, antropològics, sociològics, literaris, artístics, etc. referits al poble d’Aldaia.

2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

 • Presentació d’un projecte que especifique el tema sobre el que es realitzarà la investigació. El projecte haurà de ser original, i no podrà haver estat premiat en cap altre concurs, ni haver rebut ajuda econòmica d’altre tipus, ni haver estat publicat parcial o totalment en cap mitjà de comunicació.
 • El projecte pot ser individual o realitzat en equip.
 • Podran participar las persones físiques o jurídiques que no estiguen incurses en alguna de las causes de prohibició per a obtindre la condició de persones beneficiàries que estableix l’ article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • El compromís de desenvolupar el projecte amb la realització i finalització del treball definitiu. Des que es fa públic el veredicte del jurat, es disposarà d’un termini d’un any per a la realització de la investigació i el treball definitiu.

3. DOTACIÓ DEL PREMI I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Es convoca un sol premi amb una dotació total de 5.000 euros. A fi d’atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió del premi es reserva la quantitat de 5.000 euros amb càrrec a l’aplicació 1410 33210 48200 Premis Biblioteca del pressupost de despeses de 2020.

L’ import del premi es lliurarà de la següent manera:

 • 2.500 € en el moment de la selecció del projecte, mitjançant la resolució d’Alcaldia on es concedeix el premi al projecte seleccionat.
 • 2.500 € després de la presentació del treball ja finalitzat, amb la resolució d’Alcaldia on es ratifique la concessió del premi.

4. FORMA DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Per registre d’entrada de l’Ajuntament d’Aldaia (Plaça de la Constitució, núm. 10, 46960 Aldaia), es presentaran:

4.1 La instància general de que figura a web de l’Ajuntament d’Aldaia.

4.2 Un sobre tancat (sobre 1), on s’inclourà el projecte imprès en paper i una copia del projecte en suport digital (memòria USB). En la versió impresa i digital figurarà el títol del projecte sense cap dada que identifique l’autoria. En la part exterior del sobre cal posar XI Premi d’Estudis Locals d’Aldaia 2020” i el títol del projecte. En el projecte han de quedar clars el tema del treball i els objectius, així com especificar les fonts, bibliografia i metodologia que s’utilitzaran.

4.3 En un altre sobre tancat (sobre 2) s’inclourà la següent documentació:

 • Títol del projecte.
 • Nom i cognoms de la persona o persones que presenten el projecte i realitzaran el treball.
 • Adreça postal, electrònica i número de telèfon.
 • Currículum vitae de la persona o persones que realitzaran el treball.
 • El document que figura a l’Annex I emplenat. En cas que més d’una persona participe en la realització del projecte, cadascuna d’elles haurà d’aportar emplenat el document de l’Annex I.

No s’acceptaran els projectes que no reunisquen les condicions anteriors.

5. TERMINI

El termini de presentació dels projectes i documentació indicada en la Base 4ª començarà a l’endemà de la publicació de l’extracte de les presents Bases Reguladores Generales i Convocatòria del Premi al Butlletí Oficial de la Província de València i finalitzarà el 24 de setembre de 2020 (data inclosa). Tota sol·licitud presentada fora de termini serà desestimada.

6. JURAT

El jurat serà prèviament designat per l’Alcaldia, mitjançant resolució, i es donarà a conèixer en l’acte de lliurament dels premis.

El jurat estarà format per persones amb capacitat suficient per a la valoració de les obres (en qualsevol cas, haurà de tractar-se d'un nombre de membres de jurat imparell amb un mínim de tres). La Secretaria del jurat, amb veu però sense vot, estarà a càrrec de la tècnica d’Arxiu i Biblioteca. El jurat podrà requerir l’assessorament d’especialistes en matèries concretes segons els treballs presentats.

El jurat haurà d’adoptar el veredicte per majoria dels seus membres de dret, prèvia convocatòria en sessió conjunta. El veredicte del jurat es farà constar en una acta i la seua decisió serà inapel·lable.

El projecte seleccionat pel jurat es donarà a conèixer en la pàgina web de l’Ajuntament d’Aldaia, en un temps màxim de tres mesos des de la finalització del termini de la presentació dels projectes.

Amb tot, si el jurat creu que cap dels projectes presentats assoleix la qualitat mínima, el premi podrà no adjudicar-se i quedarà desert.

Qualsevol dubte que es poguera generar sobre les presents bases serà resolt pel jurat.

El jurat també serà competent per a avaluar si el treball finalitzat s’ajusta al projecte que va servir de base per a la concessió del premi i, per tant, per a proposar l’aprovació del lliurament del segon pagament del premi.

La gestora tècnica d’Arxiu i Biblioteca emetrà un informe tècnic que arreplegue la decisió inapel·lable del jurat i que s’elevarà a l’Alcaldia per a l’adopció de la resolució de la concessió dels premis i la seua ratificació.

7. CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES

El jurat valorarà la qualitat dels projectes en consideració als següents aspectes:

a) Interès i originalitat del tema.

b) Claredat en el plantejament dels objectius.

c) Diversitat de les fonts utilitzades.

d) Idoneïtat de la metodologia i les fonts proposades per a la consecució dels objectius del treball.

e) Claredat en l’estructura del treball. f) La inclusió de documents inèdits.

g) Idoneïtat de la bibliografia citada.

h) Ús adequat de la llengua: correcció ortogràfica i gramatical.

8. PAGAMENT DEL PREMI

L’ import total del premi es de 5.000 euros i es lliurarà de la següent manera:

 • 2.500 € en el moment de la selecció del projecte, mitjançant la resolució d’Alcaldia on es concedeix el premi al projecte seleccionat.
 • 2.500 € després de la presentació del treball ja finalitzat , i una vegada revisat i validat pel jurat. El treball finalitzat haurà d’ajustar-se al projecte inicial pel qual va ser premiat. El pagament del segon 50% es realitzarà per resolució d’Alcaldia on es ratificarà la concessió del premi.

El premi tindrà el tracte fiscal corresponent en el moment de la seua concessió inicial, tractant-se el primer pagament com un lliurament a compte.

9. OBLIGACIÓ DE LA PERSONA O PERSONES GUANYADORES

Per al cobrament del premi, la persona o persones guanyadores , previ requeriment del servei d’ Arxiu i Biblioteca- hauran de presentar per registre de entrada de l’Ajuntament la següent documentació:

 • Certificat d’ estar al corrent de les obligacions tributàries AEAT i amb la Seguretat Social. A la data de presentació del treball final, i per a fer efectiu el segon pagament, en cas de no estar vigent el certificat presentat inicialment d’ estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social s’haurà d’ aportar novament en compliment del article 24.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’ aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Document bancari obtingut per via electrònica o presencial, que acredite la titularitat i el número de compte en el qual l’Ajuntament d’Aldaia ha de realitzar l’ ingrés i/ o fitxa de manteniment de tercers.

Els pagaments es realitzaran per transferència bancària al compte bancari que indiquen la persona o les persones guanyadores.

Malgrat la realització d’un pagament a compte (primer 50%), no s’exigirà cap garantia al beneficiari/a a favor de l’Ajuntament. No obstant, la persona beneficiària quedarà subjecta, en tot cas, al règim legal de reintegrament de subvencions públiques en el supòsit que no es realitze correctament el treball i no s’adeqüe al projecte inicialment premiat. També, si el treball no es presenta dins del termini establert.

10. PRESENTACIÓ DEL TREBALL GUANYADOR FINALITZAT

El termini per a la presentació del treball acabat serà d’un any a comptar des del dia en què es faça pública la resolució del jurat atorgant el premi, sense possibilitat de pròrroga. La presentació s’haurà de fer per registre d’entrada de l’Ajuntament d’Aldaia (Plaça de la Constitució, núm. 10 46960 Aldaia).

El treball acabat s’ haurà de presentar en format informàtic i en paper, amb una extensió mínima de 150 fulls per una sola cara Din A4, inclosos gràfics, quadres, apèndix i bibliografia.

11. PUBLICACIÓ DEL TREBALL

L’Ajuntament d’Aldaia podrà publicar el treball guanyador dins de la «Col·lecció d’Estudis Locals l’Alter». Si passats 3 anys de la presentació del treball, aquest no ha estat publicat, l’autor o autora podrà editar-lo pel seu compte de manera total o parcial, sempre fent referència ben visible, que ha estat un estudi realitzat amb el suport d’un premi concedit per l’Ajuntament d’Aldaia.

El dret de reproducció del treball premiat per a la publicació serà de l’Ajuntament d’Aldaia, la qual cosa suposa la cessió en exclusiva dels drets en els termes exposats en l’article 48 del text refós de la Llei de la propietat intel·lectual, aprovada per mitjà del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, amb les modificacions legals posteriors.

El fet de concórrer a la convocatòria implica la subjecció a la normativa fiscal vigent, així com l'acceptació total de les bases, sense perjudici de la seua possible impugnació d’ acord amb el que preveu la legislació sobre procediment administratiu.

Els projectes no premiats podran ser retirats de la Biblioteca Pública Municipal, Plaça de la Cultura, S/N, des de l’endemà de fer-se públic el veredicte del jurat fins dos mesos després. S’hauran de recollir personalment o per delegació escrita.

12. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DEL PREMIS

Tipus de procediment de concessió: el premis es concediran en règim de concurrència competitiva. Les presents bases tenen caràcter de generals, de manera que el procediment de concessió de la subvenció s’ iniciarà d’ofici per la convocatòria corresponent realitzada per l’òrgan competent.

13. PUBLICITAT

L’acord de resolució pel qual s’aproven les Bases Reguladores i la Convocatòria d’aquest Premi es publicarà en el Portal de Transparència mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament d’Aldaia, a la Base de Dades Nacional de Subvencions i un extracte del mateix al Butlletí Oficial de la Província. L’acord de resolució pel qual es concedeix el premi, es publicarà en el Portal de Transparència a través del web de l’Ajuntament d’Aldaia i en la Base de Dades Nacional de Subvencions.

14. ÒRGAN COMPETENT

L’òrgan competent per a l’aprovació de les presents bases ,la convocatòria i la resolució de la concessió del premi serà l’ Alcaldia.

L’òrgan competent per a l’ ordenació i instrucciódel procediment de concessió dels presents premis serà el Servei d’Arxiu i Biblioteca.

15. JUSTIFICACIÓ

El premi que s’atorgue s’ entendrà justificat amb la presentació del treball finalitzat i validat pel jurat.

16. COMPATIBILITAT

El premi que es concedeix en el marc de la corresponent convocatòria no serà compatible amb altres de caràcter públic o privat que puguen obtindre per la mateixa finalitat.