Centros y servicios : Servicios

Portada > Centros y servicios > Servicios > Targetes d'aparcament per a persones amb mobiltat reduïda
Targetes d'aparcament per a persones amb mobiltat reduïda
Centre de Coladors

OBJECTE

Regular la concessió i utilització de la targeta d'estacionament per als vehicles que transporten persones discapacitades amb mobilitat reduïda que, per la seua situació, no puguen utilitzar el transport públic.

 

REQUISITS

Podran ser titulars de la targeta d'estacionament les persones físiques que, residint en el municipi d'Aldaia, reunisquen tots i cada un dels requisits següents:

a) Empadronament: estar empadronat/da en el municipi d'Aldaia.

b) Edat: tindre una edat superior a 3 anys.

c) Disposar de la preceptiva resolució de reconeixement de la condició de minusvàlids/a.

d) Tindre reconeguda la Mobilitat reduïda.

e) No estar impossibilitat, per raó del seu estat de salut o altres circumstàncies, per a efectuar desplaçaments fora del domicili habitual.

 

NORMATIVA APLICABLE

Ordenança Municipal Reguladora de les targetes d'estacionament municipal reguladora de les targetes d'estacionament per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda i per a la creació de reserves d'estacionament especials en via pública.

 

Orde d'11 de gener del 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb mobilitat reduïda, i s'estableixen les condicions per a la seua concessió.

 

PREU

Sense cost

 

DEPENDÈNCIA

Serveis Socials

 

SOL·LICITUD

Per mitjà d'instància normalitzada.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

  • Fotocòpia del D.N.I. del/la sol·licitant
  • Fotocòpia del DNI del/la representant legal i, en si procedeix, acreditació de la representació
  • Dos fotos mida de carnet del/la titular.
  • Resolució de la condició de minusvalidesa i Dictamen relatiu a la seua mobilitat, amb especificació, si és el cas, del termini de revisió. Este dictamen ha de ser emès pel Centre de Diagnòstic i Orientació dependent de la Direcció Territorial de Benestar Social.
  • Permís de circulació i fitxa tècnica del vehicle, amb acreditació de la relació familiar amb el/la titular en cas que el conductor no siga el titular de la targeta.

 

TERMINI PRESENTACIÓ

Al llarg de l'any

 

LLOC I HORARI

La presentació de la sol·licitud, junt amb la documentació es realitzarà en l'Ajuntament o en el Departament de Serveis Socials. sense perjuí de poder presentar-la d'acord amb el que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú

 

CORREU ELECTRÒNIC

[email protected]és

Áreas relacionadas
Centros relacionados