Centros y servicios : Servicios

Portada > Centros y servicios > Servicios > Becas de comedor
Becas de comedor
Serveis Socials

Beques escolars

 

OBJECTE

Recolzar a la unitat familiar en el temps en què desenvolupen la seua activitat laboral i que per escassetat de recursos econòmics no puguen fer front al cost d'este servici, així com oferir una mesura de suport familiar per a aquells menors en situació de risc o desigualtat social.  Esta beca és per als xiquets y xiquetes d'entre 0 a 3 any que estiguen en la guarderia

 

PREU

No excedirà del fixat per la Conselleria d'Educació per al curs escolar.

 

DEPENDÈNCIA

Municipal

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Fotocòpia D.N.I. del pare i de la mare

Fotocòpia del llibre de família

Certificat d'empadronament

Fotocòpia de l'última declaració de la renda o si no n'hi ha, certificat negatiu de declaració, referida als ingressos de la unitat familiar.

Certificat de vida laboral d'aquelles persones de la unitat familiar que no aporten justificants d'ingressos

Còpia de la sentència de separació i del conveni regulador (quan procedisca)

En cas d'incompliment de la sentència denúncia per impagament (quan procedisca)

Fotocòpia última nòmina

Certificat de la pensió de l'any en curs

Últim rebut del lloguer o hipoteca

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Del 9 de juliol al 31 de juliol 

 

HORARI

De Dilluns a divendres de 9:00 a 14.00

Áreas relacionadas
Centros relacionados