Centros y servicios : Servicios

Portada > Centros y servicios > Servicios > Serveis d'Educació
Serveis d'Educació
Centre Vicent Andrés Estellés

Consell EscolarMunicipal

És un òrgan col·legiat d’assessorament,consulta, proposta i participació de la comunitat educativa sobre qualsevoltema relacionat amb l’ensenyament no universitari dins l’àmbit del municipi

El Consell escolar Municipal té una funcióassessora i pot  elevar informes ipropostes a les institucions educatives, a l'administració municipal i a laConselleria d’educació.

El Consell Escolar Municipal ha d’ésserconsultat per les administracions educatives, i podrà requerir tota la informaciói el suport tècnic que li calga per a la seva activitat, d'acord amb allò quedisposen els articles 18 i 20, respectivament, de la Llei 25/85 dels consellsescolars.

Algunes de les seues funcions son:

-La planificació de les places escolars del municipi, ladeterminació de les zones d' influència dels centres docents públics i privatsconcertats, i la distribució equitativa de les demandes d’escolarització, entots els nivells d'ensenyament no universitari.

- Les actuacions quetendeixin a millorar el rendiment educatiu i l’escolarització real a la ciutat.

Està composat per representants de lacomunitat educativa: pares, maresd’alumnes directors i directoresdels centre educatius d’infantil i primària i de secundària, inspecció educativa,sindicats i corporació

 Oficina Municipald’Escolarització

 L'Oficina Municipal d'Escolarització és el servei municipal d'informaciói gestió de l'escolarització en els centres d'educació infantil primària isecundària del municipi sostinguts amb fons públics.

Informaciósobre els centres educatius de la localitat.

Informaciódel que s’ha de fer per sol·licitar una plaça escolar de 0-3 anys i de 3 a 16 anys.

Conèixerels criteris de baremació

Orientarel procés de preinscripció i matriculació.

Qualsevolinformació relacionada amb l’escolarització dels vostres fills i filles.

Comissió Municipald’escolarització

El seutreball se centra bàsicament en fer estudis, recomanacions i propostes sobre ladistribució dels centres i els alumnes a la ciutat, el procés de matriculació,els convenis i acords de col·laboració entre diverses institucions, el mapaescolar de la ciutat… i tots aquells temes referits a la planificació escolaren sentit ampli.

Temes de treball d'aquest curs 2007-08:

 • Seguiment i Valoració del procés de matriculació del curs 2007/2008 i preparació del procés de preinscripció del curs 2008/2009, dels següents ensenyaments:
  » Educació infantil (1r cicle), escoles bressol
  » Educació infantil i primària
  » Educació secundària
  » Educació d’adults
 • Zonificació escolar.
 • Estat dels equipaments i manteniment dels centres públics de la ciutat.
 • Revisió de l'estudi d'escolarització d'alumnat estranger a la ciutat de Girona.
 • L'atenció a les necessitats educatives especials.
 • Recomanació del calendari i horari escolar del curs