Centros y servicios : Servicios

Portada > Centros y servicios > Servicios > Recaptació municipal
Recaptació municipal
Agència Tributària

La recaptació tributària és el procés que es segueix per al cobrament dels tributs gestionats a aquesta oficina. La recaptació recaudatòria s'efectua:

a. Període voluntari, dins dels terminis legalment establerts i en els edictes de cobrança que es publiquen en el Butlletí Oficial de la Província.

b. En període executiu o per via de contrenyiment, que té lloc quan el contribuient no ha efectuat el pagament del seu deute en el període de pagament voluntari. Comença l'endemà d'haver finalitzat aquell periode i porta implícita l'exigència de recàrrec, costos i interessos de demora, si és procedent.

Emissió de duplicats i justificants de pagament. 

Domiciliació bancària dels tributs municipals. 

Autoliquidacions relatives a l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Centros relacionados