Centros y servicios : Servicios

Cadastre
Agència Tributària

Esta unitat és l'encarregada de la gestió cadastral de l'impost sobre bèns immobles, en la mesura que esta és compartida amb Cadastre. Les actuacions que es realitzen ací són les següents:

Canvi de titularitat en béns immobles de naturalesa rústica i urbana.

Correcció de dades fiscals (erros DNI, nom, cognoms dels contribuients...)

Declaracions de noves contruccions, ampliació, rehabilitacions, reformes, demolicions o enderrocaments totals o parcials d'habitatges unifamiliars, modificacions d'ús o destí...

Emissió de certificats cadastrals.            

 

Centros relacionados