Centros y servicios : Servicios

Portada > Centros y servicios > Servicios > Gestió tributària
Gestió tributària
Agència tributària

A. LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA

En sentit estricte, comporta l'emissió de liquidació d'ingrés directe de tributs no periòdics, l'elaboració i manteniment dels padrons fiscals per als tributs periòdics, la concessió d'exempcions i bonificacions i, per tant, la determinació del deute tributari.

En concret, les activitats que comprén la gestió tributària són les següents:

-           Actuacions per a l'assistència i informació als contribuents.
-           Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
-           Realització de liquidacions.
-           Elaboració i emissió de llistes i documents cobratoris.
-           Resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts.
-           Resolució dels recursos que s'interposen contra dits actes.

Són competència de l'Ajuntament, d'acord amb la llei 7/1985 (LRBL) i la Llei 39/88 (LRHL), la gestió, recaptacio i inspecció dels seus tributs. Així mateix, la Llei 39/88 (LRHL) atribueix als ajuntaments la titularitat de les competències de gestió dels tributs en ella regulats excepte en els casos següents:

· Impost sobre Béns Immobles: Distingeix entre gestió cadastral i gestió tributària, corresponent l'Inspecció de l'Impost a l'administració de l'Estat. No obstant això, l'Ajuntament ha assumit majors comètències en matèria de gestió cadastral des de l'any 1998, ja que s'han signat dos convenis amb el Cadastre mitjançant el qual se li han delegat funcions de tramitació i aprovació dels expedientes d'alteracions cadastral d'ordre físic, jurídic i econòmic.

· Impost sobre Activitats econòmiques: Distingueix entre la gestió censal i gestió tributària. L'Inspecció d'este tribut si ha sigut delegada a l'Ajuntament.

· Impost sobre vehicles de tracció mecànica: Encara que la titularitat és íntegrament municipal, en la pràctica, la gestió es compartida amb l'Estat (Direcció Provincial de Trànsit) ja que el pagament de l'impost es produeix com a conseqüència de les dades que figuren a Trànsit.

Els tributs més importants gestionants per esta oficina són:

-           Impostos:
o         Impost sobre Béns de Immobles de Naturalesa Rústica i Urbana.
o         Impost sobre Activitats Econòmiques.
o         Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
o         Impost sobre l'Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana (antiga plusvàlua)
o         Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

-           Taxes:
o         Cementeri.
o         Llicències urbanístiques
o         Llicència d'apertura
o         Ocupació de la via pública (material de construcció, taules i cadires)
o         Aigua potable
o         Per entrada de vehicles a través de les voreres (guals)

-           Preus públic:
o         Ludoteca.
o         Els primers del cole
o         Activitats gentjov.es

B. INSPECCIÓ

Les activitats que realitzen són les següents:
-          De comprovació, açò és, vericitat d'allò que s'ha declarat pel contribuient.
-           D'investigació, açò és, descobriment dels nous fest imposables.
-           D'assessorament, suport i informació als contribuents

Centros relacionados