Economía, Hacienda y Patrimonio : Presentación

FUNCIONS

3ª PLANTA INTERVENCIÓ I TRESORERIA
Departament d'Intervenció Municipal.
La funció principal de la intervenció municipal és el control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària, que compren:
1.     La fiscalització de tot acte, document o expedient que done lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic o que puguen tindre repercussió financera o patrimonial. 
2.     La intervenció formal de l'ordenació del pagament i la seua realització material. 
3.     La comprovació formal de l'aplicació de les quantitats destinades a obres, subministraments i serveis. 
4.     La recepció, examen i censura dels justificants dels manaments expedits a justificar. 
5.     La intervenció dels ingressos i la fiscalització de tots els actes de gestió tributària.
6.     L'informe del projecte de pressupostos i dels expedients de modificació de crèdits. 
7.     L'emissió d'informes, dictàmens i propostes que en matèria econòmico-financera o pressupostària li siguen sol•licitats per la Presidència o per un terç dels Regidors.
8.     La realització del control financer sobre la societat mercantil de capital íntegrament municipal, Aldaia Próxima, S.A.U.. 
A mes de les anteriors, a la intervenció municipal també li compet la coordinació de les funcions comptables de l'ens local, la preparació i redacció del Compte General i l'examen dels Comptes de Tresoreria.
Departament de Tresoreria.
La funció principal de la Tresoreria Municipal es l'administració de tots els recursos financers, siguen diners, valors o crèdits, de l’ens local, que compren:
1.     La realització de cobraments i pagaments. 
2.     L'organització de la custòdia de fons, valors i efectes. 
3.     L'execució de les consignacions en Bancs, Caixa General de Dipòsits i establiments anàlegs. 
4.     La formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el temps les disponibilitats dineràries de l'ens per a la puntual satisfacció de les seues obligacions. 
5.     La prefectura dels serveis de recaptació. 
Àrees relacionades
Economia, Hisenda i Patrimoni
Centres relacionats
Ajuntament


Trámites

Aprobaciónl Presupuesto General Ayuntamiento de Aldaia 2014

A continuación se publican los documentos integrantes del expediente del Presupuesto General, la Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla del Ayuntamiento de Aldaia para 2014, aprobado inicialmente el 17/12/2013.

PRESSUPOST 2018

Art. 7 e) L.19/20136 de 9 de diciembre de acceso a la información pública y buen gobierno.