Centres i serveis : Serveis

Portada > Centres i serveis > Serveis > Ajudes econòmiques
Ajudes econòmiques
Serveis Socials

Ajudes econòmiques

 

OBJECTE

Són ajudes econòmiques de caràcter extraordinari destinades a pal·liar aquelles situacions en què puguen trobar-se les persones afectades per un estat de necessitat. Van dirigides a la unitat de convivència.

 

NORMATIVA APLICABLE

Orde de 23 de desembre del 2008, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula i convoca ajudes en matèria de Servicis Socials per a l'exercici 2009 (DOCV núm. 5929, de 09/01/09).

 

DEPENDÈNCIA

Finançades per la Conselleria de B.S. Gestió Municipal

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Fotocòpia D.N.I.del pare i de la mare

Fotocòpia del llibre de família

Certificat d'empadronament

Fotocòpia de l'última declaració de la renda o si no n'hi ha, certificat negatiu de declaració, referida als ingressos de la unitat familiar.

Certificat de vida laboral d'aquelles persones de la unitat familiar que no aporten justificants d'ingressos

Còpia de la sentència de separació i del conveni regulador (quan procedisca)

En cas d'incompliment de la sentència denúncia per impagament (quan procedisca)

Fotocòpia última nòmina

Certificat de la pensió de l'any en curs

Últim rebut del lloguer o hipoteca

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Tot l'any

 

HORARI

Dimarts i dijous de 9:00 a 14.00

Àrees relacionades
Centres relacionats