Urbanisme, Obres, Serveis i Medi Ambient : Enquesta

ENQUESTA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA PER A l'ACTIVITAT D'ESTACIONAMENT DE MAQUINÀRIA I / O VEHICLES PESANTS, AL TERME MUNICIPAL D'ALDAIA.
Informació de l'enquestat
Nom i cognoms
DNI
Pertany a alguna associació?
Vostè és ...?
Qüestionari
Coneix la zona on es desenvolupa l'activitat?
Considera que la qualitat paisatgística actual és:
Coneix algun element a la zona o proximitats a destacar per les seues característiques paisatgístiques, ambientals o culturals?
Considera la ubicació de l'activitat:
Les solucions exposades (punts 16 i 18) per integrar l'activitat, les considera:
Suggeriments i comentaris