Economia, Hisenda i Patrimoni : Informació econòmica d'interès

En exercici del que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la resolució d'alcaldia 2457/2013 es facilitarà l'accés a la informació economicofinancera municipal des d'este lloc. 
Mes
04/04/2018

PRESSUPOST 2018

Art. 7 e) L.19/20136 de 9 de diciembre de acceso a la información pública y buen gobierno.
22/07/2016

Aprobación Definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo para el año 2016

Aprobación Definitiva de la Relación de Puestos de Trabajo para el año 2016 y del Plan de Ordenación de los Recursos Humanos para el ejercicio 2016.
04/07/2016

LIQUIDACIÓ 2015

22/04/2014

Modificacions del Pressupost General per a 2014 aprovades

En aquest apartat es publiquen les modificacions aprovades pel ple al Pressupost General de l'Ajuntament d'Aldaia per a 2014.
18/12/2013

Aprovació Pressupost General Ajuntament d'Aldaia 2014

A continuació es publiquen els documents integrants de l'expedient del Pressupost General, la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament d'Aldaia per a 2014, aprovat inicialment el 17/12/2013