Benestar social : Presentació

L'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament d'Adaia compleix els objectius que li encomana la legislació vigent sobre Serveis Socials (Llei 5/1997, de 25 de juny).

Per a complir dita comesa l'Ajuntament posa a la disposició de la ciutadania d'Aldaia uns serveis pròxims i descentralitzats format per professionals que possibiliten les intervencions adequades a cada cas.

La Llei 5/1997, de 5 de juny, té com a objecte previndre i eliminar les causes de marginació social i de desigualtat, per la qual cosa la seua finalitat és regular i estructurar el Sistema Públic de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, garantint a tots els ciutadans i ciutadanes i grups en què aquests s'integren:

- La prevenció, tractament i eliminació de qualsevol causa o situació de marginació o desigualtat social.

- La coordinació dels recursos i de les iniciatives públiques i privades, així com dels aspectes socials dels sistemes sanitaris i educatius.

- El ple desenvolupament de la persona en la societat i el foment de la solidaritat i de la participació ciutadana en el camp dels Serveis Socials.

L'Àrea de Benestar Social de l'Ajuntament d'Aldaia, integra en el seu àmbit d'actuació les matèries d'Assumptes Socials en dos nivells d'intervenció:

a) Serveis Socials Generals o Comunitaris

Els Serveis Socials Generals constitueixen l'estructura bàsica del Sistema Públic de Serveis Socials, mitjançant la prestació d'una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d'actuacions preventives, assistencials i rehabilitadores, a nivell primari, amb caràcter universal i gratuït.

Correspon als Serveis Socials Generals la programació, implantació i gestió de la intervenció generalitzada d'atenció primària.

Els Serveis Generals es prestaran per equips interdisciplinaris que cobrisquen les diferents Àrees de Serveis Socials en Centres Socials dependents de l'Administració Local.

b) Serveis Socials Especialitzats

Els Serveis Socials Especialitzats són aquells que es dirigeixen a sectors de la població que, per les seues condicions, edat, sexe, discapacitat, país d'origen o altres circumstàncies de caràcter social, cultural o econòmic, requereixen un tipus d'atenciómés específica en el camp tècnic i professional que la prestada pels Serveis Socials Generals.

 

Regidora de Benestar Social

Empar Folgado i Ros

Correu electrònic: [email protected]

Telèfon: 961501500 Extensió: 214