Centros y servicios : Servicios

Portada > Centros y servicios > Servicios > Comissió d'Absentisme Escolar d'Aldaia
Comissió d'Absentisme Escolar d'Aldaia
Centre Vicent Andrés Estellés

L’absentisme escolar es pot definir com la manca d’assistència continuada d’un alumne que té l’edat d’escolarització obligatòria, però també cal posar l’accent en les condicions en que el menor assisteix al centre educatiu, com un aspecte important que ens permet realitzar un treball més integrador i detectar possibles dificultats a nivell familiar.

 

Des de fa alguns anys a la població d’Aldaia existeix un protocol d’actuació en casos d’absentisme escolar. Tots els anys s’han realitzat una sèrie d’actuacions encaminades a aconseguir el compliment d’aquest dret dels menors, gràcies a la coordinació dels diferents professionals relacionats directa o indirectament amb el món educatiu, i d’altres, que ho han fet possible. La Comissió d’Absentisme Escolar d’Aldaia està formada pels representants dels diferents àmbits que tenen una responsabilitat per assegurar que els menors del municipi estiguen escolaritzats. Els Caps d’Estudis dels diferents centres educatius d’educació primària i secundaria, representants del Departament d’Educació, Policia Local, Serveis Socials i Concejal d’Educació d’Aldaia, formen part d’aquesta comissió que es reuneix periòdicament per analitzar l’absentisme escolar al nostre municipi, proposant una sèrie d’actuacions segons els casos existents

 

Segons el que estableixen els apartats 1.1, 1.8 y 1.30 de l’article 149 de la Constitució Espanyola, els/les xiquets/etes i joves tenen dret a l’educació. Aquest dret se concreta en la Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE), Llei orgànica 1/1990.

 

Als centres educatius no sols s’imparteixen matèries importants per al  desenvolupament intel·lectual dels menors, també se possibilita que es formen com persones, aprenent a conviure amb els altres, assimilant i posant en pràctica habilitats que necessitaran en la seua vida adulta i que  facilitaran la seua integració en el medi en el que vivim. Quan un menor no assisteix a classe, no sols s’està incomplint un dret constitucional i del menor sinó que s’està limitant les possibilitats de desenvolupament d’aquest. L’educació suposa en alguns casos l’única possibilitat de trencar amb l’exclusió social que certs menors hereten dels seus pares.

 

Els menors entre 6 i 16 anys tenen el dret y l’obligació d’assistir al centre educatiu. Són els pares els que, coneguent l’obligatorietat de l’assistència dels seus fills als centres educatius, han de posar els mitjans que estiguen al seu abast per assegurar l’esmentada assistència, establint contacte amb els professionals de l’àmbit educatiu si és necessari.

 

La Comissió d’Absentisme Escolar d’Aldaia, amb els professionals que formen part d’aquesta, continuen treballant per reduir el número d’absentistes al nostre municipi.