Centres i serveis : Serveis

Portada > Centres i serveis > Serveis > Situació de Dependència
Situació de Dependència
Serveis Socials

Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i del dret a les prestacions del sistema.

 

OBJECTE

Reconèixer i atendre les necessitats d'aquelles persones que per trobar-se en situació de dependència, requereixen de suports per a desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària, a fi d'aconseguir una major autonomia persones i poder exercir plenament els seus drets de ciutadania.

 

NORMATIVA

Llei 39/2006 de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència

 

REQUISITS

- Trobar-se en algun dels graus i nivells de dependència establits en la normativa

- Residir en territori espanyol (durant 5 anys, dos anteriors a la sol·licitud)

 

SOL·LICITUD

Documentació necessària:

              

-Imprès (model normalitzat)

-Informe de salut (model normalitzat)

-Instància d'autorització de dades (model normalitzat)

-DNI/NIE (sol·licitant/ membres de la unitat familiar)

-Certificat d'empadronament (sol·licitant)

 

 En persones que actuen a través de representant legal/guardador de fet:

 

-DNI                       

-Certificat empadronament 

-Còpia llibre de família (menors de 3 anys)

-Còpia sentència d'incapacitació judicial del sol·licitant

-Doc. Guardador de Fet (model normalitzat)

 

Si existira algunes d'estes condicions sobre el sol·licitant s'ha d'adjuntar els certificats corresponents:

 

-Reconeixement de minusvalidesa

-Reconeixement de gran invalidesa