Centres i serveis : Serveis

Immigrants
Centre de Coladors

Immigrants

 

OBJECTE

Promoure la participació i integració dels immigrants en la societat,  informant i possibilitant l'accés dels mateixos als recursos sociosanitaris, educatius i socials en condicions d'igualtat.

Normativa aplicable: Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000,

 

DEPENDÈNCIA

Municipal

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Estarà en funció de la demanda

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Tot l'any

 

HORARI

Dimarts i dijous de 9:00 a 14.00

 

ACTUACIONS ESPECIFIQUES PER A LA POBLACIÓ IMMIGRANT

Reagrupament familiar: Informació i emissió de l'informe municipal de disponibilitat de vivenda adequada a les necessitats familiars.

Residència temporal en circumstància excepcionals per arrelament social. Informació i tramitació d'informe municipal.

Retorn voluntari: informe social de falta de recursos econòmics i vulnerabilitat social per determinades circumstàncies.

 

ALTRES ÀREES D'ATENCIÓ

Atenció  jurídica:  Derivació al Centre de Comunicació i Servicis Interculturals  (CCSI)

Salut: Tramitació de TAS

Àrees relacionades
Centres relacionats