Centres i serveis : Serveis

Portada > Centres i serveis > Serveis > Intervenció i Tresoreria Municipal
Intervenció i Tresoreria Municipal
Ajuntament - Tercera planta Telèfon 96 150 15 00 Ext. 221-253

Departament d'Intervenció Municipal.

La funció principal de la intervenció municipal és el control i fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i pressupostària, que compren:

 1. La fiscalització de tot acte, document o expedient que done lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic o que puguen tindre repercussió financera o patrimonial.

 2. La intervenció formal de l'ordenació del pagament i la seua realització material.

 3. La comprovació formal de l'aplicació de les quantitats destinades a obres, subministraments i serveis.

 4. La recepció, examen i censura dels justificants dels manaments expedits a justificar.

 5. La intervenció dels ingressos i la fiscalització de tots els actes de gestió tributària.

 6. L'informe del projecte de pressupostos i dels expedients de modificació de crèdits.

 7. L'emissió d'informes, dictàmens i propostes que en matèria econòmico-financera o pressupostària li siguen sol·licitats per la Presidència o per un terç dels Regidors.

 8. La realització del control financer sobre la societat mercantil de capital íntegrament municipal, Aldaia Próxima, S.A.U..

A mes de les anteriors, a la intervenció municipal també li compet la coordinació de les funcions comptables de l'ens local, la preparació i redacció del Compte General i l'examen dels Comptes de Tresoreria.


Departament de Tresoreria.

La funció principal de la Tresoreria Municipal es l'administració de tots els recursos financers, siguen diners, valors o crèdits, de l’ens local, que compren:

 1. La realització de cobraments i pagaments.

 2. L'organització de la custòdia de fons, valors i efectes.

 3. L'execució de les consignacions en Bancs, Caixa General de Dipòsits i establiments anàlegs.

 4. La formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el temps les disponibilitats dineràries de l'ens per a la puntual satisfacció de les seues obligacions.

 5. La prefectura dels serveis de recaptació.


 

 

 

 

Àrees relacionades
Centres relacionats