Atenció al ciutadà : Preguntes freqüents

Portada > Atenció al ciutadà > Preguntes freqüents > Bonificacions fiscals en la taxa per distribució d'aigua potable i clavegueram
Bonificacions fiscals en la taxa per distribució d'aigua potable i clavegueram
. PER A PENSIONISTES.

Què tinc què presentar?

1) NOVES SOL·LICITUDS.

- Còpia del DNI
- Certificat d'empadronament. (en el cas que la sol·licitud es presente en ATM, no serà necessari, ja que es comprovarà prèviament en el Padró d'Habitants)
- Certificat sobre percepció de pensió  emés per l'INSS.
- Declaració de l'Impost sobre la renda dels persones físiques de l'any anterior per al que se sol·licita l'exempció. En el cas de no estar obligat a efectuar l'esmentada declaració, haurà de presentar certificat de l'AEAT acreditant-ho.


2) Renovació
Les persones als que s'haja reconegut la bonificació en hauran de presentar-se en a l'Agència Tributària Municipal, acompanyant els documents següents:

A) Document Nacional d'Identitat. En el cas que el beneficiari de l'exempció no comparega personalment, el seu representant haurà d'aportar, a més del DNI, una fe de vida d'aquell.
B) Document acreditatiu de la pensió o pensions que perceben i de la seua quantia.
C) Declaració jurada que romanen, quant a les persones que amb ella conviuen i béns de la seua propietat, en les mateixes circumstàncies que assenyala el número anterior, per a tindre dret a la concessió de l'exempció.

Quan ho tinc què sol·licitar?
Dins del Primer Trimestre de l'any.

En què consisteix?
Es tracta aplicar una bonificació del 50% tant en les Tarifes de l'Aigua i el Clavegueram.

2. PER A FAMÍLIES NOMBROSES

Gaudiran d'una bonificació de la quota de consum de l'aigua potable aquelles famílies que disposen del Títol de Família nombrosa atorgat per l'Administració autonòmica i estiguen empadronats en la població d'Aldaia,  en el domicili que constituïx la seua vivenda habitual sempre que reunisquen els requisits següents:

A)
Que l'interessat ho sol·licite a Aigües de l'Horta. dins dels dos primers mesos de cada exercici econòmic.
B) Que l'interessat siga  beneficiari del Servici d'Aigua Potable.
C) Que aporte còpia de la Cartilla de Família Nombrosa.