Atenció al ciutadà : Preguntes freqüents

Portada > Atenció al ciutadà > Preguntes freqüents > Bonificacions per immobles que constiuïsquen l'objecte d'empreses d'urbanització, construcció i promocions immobiliària
Bonificacions per immobles que constiuïsquen l'objecte d'empreses d'urbanització, construcció i promocions immobiliària

) BONIFICACIÓ PER A IMMOBLES QUE CONSTITUÏSQUEN L'OBJECTE D'EMPRESES D'URBANITZACIÓ, CONSTRUCCIÓ I PROMOCIONS IMMOBILIÀRIA.

 
Qui poden gaudir d'esta bonificació?
Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 en la quota de l'impost els immobles que constituïsquen l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.

Què tinc què aportar?
a) Acreditació que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, la qual es farà per mitjà de la presentació dels estatuts de la societat.
b) Acreditació que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat, que es farà per mitjà de certificació de l'Administrador de la Societat, o fotocòpia de l'últim balanç presentat davant de l'AEAT, a efectes de l'Impost sobre Societats.
c) La sol·licitud de la bonificació s'ha de formular abans de l'inici de obres.
d)
Acreditar la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció de què es tracte, la qual es farà per mitjà de certificat del tecnicodirector competent de les mateixes, visat pel Col·legi Professional.
e)
Presentar fotocòpia de la declaració censal d'alta o últim rebut de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

L'acreditació dels requisits anteriors podrà realitzar-se.

En què consistix?
Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 en la quota de l'impost els immobles que constituïsquen l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.

Quant de temps puc disfrutar d'este benefici fiscal?
El termini d'aplicació d'esta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què s'inicien les obres fins al posterior a la terminació de les mateixes, sempre que durant eixe temps es realitzen obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, puga excedir tres períodes impositius.

Quan he de sol·licitar-la?
Cal sol·licitar-la amb anterioritat a l'inici de les obres.