Atenció al ciutadà : Preguntes freqüents

Portada > Atenció al ciutadà > Preguntes freqüents > Bonificacions fiscals Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Bonificacions fiscals Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
a) Per a la construcció de vivendes de protecció oficial. Bonificació del 30%. En el cas que es tracte d'una promoció mixta l'import de la bonificació serà del 15%.

b) Una bonificació del 20 % a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavorisquen les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats, i suposen una millora substancial d'allò que s'ha establit per la normativa vigent.

Als efectes d'esta bonificació s'entendrà per construccions, instal·lacions o obres necessàries per a l'accés i habitabilitat dels discapacitats a aquelles que impliquen la reforma interior d'una vivenda per a la seua adequació a la minusvalidesa de les persones que residisquen habitualment en la mateixa sempre que conste en el Padró d'habitants, requerint-se l'aportació de l'acreditació de la necessitat les construccions, instal·lacions o obres per a l'accessibilitat i comunicació sensorial de la persona amb minusvalidesa, per mitjà de la corresponent resolució de l'òrgan de la Comunitat Autònoma competent en la matèria.

S'entendrà igualment per construccions, instal·lacions o obres necessàries per a l'accés i habitabilitat dels discapacitats a aquelles que suposen la modificació dels elements comuns de l'edifici que servisquen de pas necessari entre la finca urbana o les vivendes que la componguen i la via pública, com ara escales, ascensors, corredors, portals o qualsevol element arquitectònic, així com les necessàries per a l'aplicació dels dispositius electrònics que servisquen per a superar barreres de comunicació sensorial o per a promoure la seua seguretat.

La bonificació aconseguirà exclusivament a la part de la quota corresponent a les construccions, instal·lacions o obres destinades estrictament a la implantació de tals elements o instal·lacions; amb este fi, el pressupost presentat per l'interessat haurà de contindre el desglossament justificat en el que es determine el cost de la implantació de tals elements.

c) Una bonificació de fins al 95 % a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguen declarades d'especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració.

En estos supòsits, serà necessari que el Ple de la Corporació es pronuncie en este sentit i declare la concurrència d'estes circumstàncies socials. Tot això s'acordarà, amb la sol·lictud prèvia del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

d) Una bonificació del 25 % a favor de les construccions, instal·lacions o obres vinculades als plans de foment de les inversions privades en infraestructures.